Google Workspace for Educationin käyttöehdot

Muokattu viimeksi 21.12.2020

Jos olet allekirjoittanut tämän Sopimuksen offline-version Google Workspace for Education ‑palveluiden käyttöä varten samalla Google Workspace for Education ‑tilillä, Google Workspace for Education ‑palveluiden käyttöösi sovelletaan kyseisiä offline-ehtoja eivätkä alla olevat ehdot koske sinua.

Jos laskutustilisi on Intiassa, tutustu näihin käyttöehtoihin, joita sovelletaan Google Workspace for Educationin käyttöösi.

Jos laskutustilisi on Brasiliassa, tutustu näihin käyttöehtoihin, joita sovelletaan Google Workspace for Educationin käyttöösi.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Nämä Google Workspace for Educationin käyttöehdot (yhdessä "Sopimus"; aiemmin "G Suite for Education ‑sopimus (verkko)") solmitaan Googlen ja kyseiset käyttöehdot hyväksyvän yhteisön tai henkilön ("Asiakas") välille, ja ne koskevat Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Palveluita. "Google" on määritelty osoitteessa https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas hyväksyy sen klikkaamalla ("Voimaantulopäivä"). Jos hyväksyt Sopimuksen Asiakkaan puolesta, vakuutat, että (i) sinulla on täydet lailliset valtuudet sitouttaa Asiakas tähän Sopimukseen, (ii) olet tutustunut tähän Sopimukseen ja ymmärrät sen sisällön ja (iii) hyväksyt tämän Sopimuksen Asiakkaan puolesta.

  • 1. Palveluiden tarjoaminen.
   • 1.1 Palveluiden käyttö. Google toimittaa Palvelut Kauden aikana Sopimuksen (mukaan lukien Palvelutasosopimus) mukaisesti. Asiakas voi käyttää asianmukaisella Tilauslomakkeella tai Jälleenmyyjätilauksella tilattuja Palveluja tämän Sopimuksen mukaisesti.
   • 1.2 Hallintakonsoli. Asiakkaalla on pääsy Hallintakonsoliin, jonka kautta Asiakas voi hallinnoida Palvelujen käyttöään.
   • 1.3 Tilit; Todennus ennen Palveluiden käyttöä.
    • (a) Tilit. Jotta Asiakas voi käyttää Palveluja, hänellä on oltava Tili, ja Asiakas vastaa Tilin luomisen yhteydessä antamistaan tiedoista, Tilinsä salasanojen turvallisuudesta sekä Tilinsä kaikesta käytöstä. Google ei ole velvollinen tarjoamaan Asiakkaalle useita tilejä.
    • (b) Todennus ennen Palveluiden käyttöä. Asiakkaan tulee todentaa Verkkotunnuksen sähköpostiosoite tai Verkkotunnus, jotta hän voi käyttää Palveluja. Jos Asiakkaalla ei ole valtuuksia käyttää Verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta tai Asiakas ei omista tai hallitse Verkkotunnusta, Googlella on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Palveluja Asiakkaalle sekä poistaa Tili ilman ennakkoilmoitusta.
   • 1.4 Sisältyvät Ehdot. URL-ehdot, mukaan lukien Palvelukohtaiset ehdot ja Datan käsittelyä koskeva muutos, sisältyvät Sopimukseen tällä maininnalla. Lisäksi Asiakkaalta saatetaan edellyttää Datan käsittelyä koskevan muutoksen hyväksymistä Hallintakonsolin kautta pelkästään teknisistä tai toiminnallisista syistä, mutta tällainen hyväksyminen ei vaikuta osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka on kuvattu tässä Sopimuksessa tai Datan käsittelyä koskevassa muutoksessa.
   • 1.5 Muutokset.
    • (a) Palveluja koskevat muutokset. Google saattaa ajoittain tehdä kaupallisesti kohtuullisia muutoksia Palveluihin. Google ilmoittaa Asiakkaalle, jos Google tekee Palveluihin merkittävän muutoksen, joka vaikuttaa huomattavasti Palveluiden käyttöön Asiakkaan osalta, ja jos Asiakas on tilannut Googlelta ilmoitukset tällaisista muutoksista.
    • (b) Sopimusta koskevat muutokset. Google voi tehdä ajoittain muutoksia tämän Sopimuksen ehtoihin ja Google julkaisee muutokset tällöin osoitteessa https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Nämä muutokset tulevat voimaan vasta Asiakkaan seuraavan Tilausjakson alussa, jolloin Asiakas hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelujen käyttöä. Tämä Osio 1.5(b) (Sopimusta koskevat muutokset) ei koske URL-ehtojen muutoksia.
    • (c) URL-ehtoja koskevat muutokset (lukuun ottamatta Datan käsittelyä koskevaa muutosta). Google voi tehdä ajoittain muutoksia URL-ehtoihin ja ilmoittaa niistä Asiakkaalle, jos muutos on merkittävä. Google saattaa ilmoittaa Asiakkaalle merkittävistä Palvelutasosopimuksen muutoksista asianmukaisen Palvelutasosopimuksen verkkosivulla. Merkittävät muutokset URL-ehtoihin astuvat voimaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen antamisesta. Poikkeuksena ovat (i) Palvelutasosopimusta olennaisesti heikentävät muutokset, jotka astuvat voimaan 90 päivän kuluttua ilmoituksesta, ja (ii) uusia Palveluja tai toimintoja koskevat muutokset, jotka astuvat voimaan välittömästi. Tämä Osio 1.5(c) (URL-ehtoja koskevat muutokset (lukuun ottamatta Datan käsittelyä koskevaa muutosta)) ei koske Datan käsittelyä koskevaa muutosta.
    • (d) Muutokset Datan käsittelyä koskevaan muutokseen. Google voi tehdä muutoksia Datan käsittelyä koskevaan muutokseen vain soveltuvien lakien tai säädösten, oikeuden määräyksen tai viranomaisen ohjeiden noudattamiseksi, jos Datan käsittelyä koskeva muutos sallii tällaiset muutokset tai jos muutokset täyttävät seuraavat edellytykset:
     • (i) muutos on kaupallisesti kohtuullinen
     • (ii) muutos ei johda Palveluiden kokonaisturvallisuuden heikentymiseen
     • (iii) muutos ei kasvata Googlen Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn laajuutta eikä poista Googlen Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn rajoituksia, jotka on kuvattu Datan käsittelyä koskevan muutoksen Käsittelyn laajuus ‑osiossa
     • (iv) muutoksella ei ole muilta osin merkittävää kielteistä vaikutusta Datan käsittelyä koskevassa muutoksessa kuvailtuihin Asiakkaan oikeuksiin.
    • Jos Google tekee merkittävän muutoksen Datan käsittelyä koskevaan muutokseen tämän Osion 1.5(d) (Muutokset Datan käsittelyä koskevaan muutokseen) mukaisesti, Google julkaisee muutoksen verkkosivulla, joka sisältää Datan käsittelyä koskevan muutoksen.
    • (e) Ydinpalveluiden lakkauttaminen. Google ilmoittaa Asiakkaalle vähintään 12 kuukautta ennen minkään Ydinpalvelun (tai sellaiseen liittyvän olennaisen toiminnon) lakkauttamista, ellei Google korvaa tällaista lakkautettua Ydinpalvelua tai toimintoa olennaisesti samankaltaisella Ydinpalvelulla tai toiminnolla. Mikään tässä Osiossa 1.5(e) (Ydinpalveluiden lakkauttaminen) ei rajoita Googlen mahdollisuutta tehdä muutoksia sovellettavan lain noudattamiseksi, huomattavan tietosuojariskin korjaamiseksi tai huomattavien taloudellisten tai merkittävien teknisten taakkojen välttämiseksi. Tämä Osio 1.5(e) (Ydinpalveluiden lakkauttaminen) ei koske Muita palveluita eikä Palveluita, tuotteita tai toimintoja, jotka eivät ole vielä yleisesti saatavilla.
  • 2. Maksuehdot. Jos mistä tahansa Asiakkaan käyttämästä Palvelusta peritään Maksuja, Palveluun sovelletaan tämän Osion 2 (Maksuehdot) ehtoja.
   • 2.1 Käytön mittaus ja laskutusvaihtoehdot. Laskutuksen alkamispäivänä tai sen jälkeen Google laskuttaa Asiakkaalta etukäteen Kuukausimaksun tai Vuosimaksun Tilauslomakkeen mukaisesti. Google selvittää mittaustyökaluillaan, kuinka paljon Asiakas käyttää Palveluita, ja tällaiset Maksujen laskemiseen liittyvät selvitykset ovat lopullisia.
   • 2.2 Maksu. Asiakas maksaa kaikki Maksut laskussa ilmoitetussa valuutassa. Kaikki Maksut erääntyvät 30 päivän kuluttua laskun päivämäärästä. Google ei ole velvoitettu toimittamaan useita laskuja. Pankkisiirrolla suoritettujen maksujen on sisällettävä Googlen ilmoittamat pankkitiedot.
   • 2.3 Verot.
    • (a) Asiakas vastaa kaikista Veroista ja maksaa Googlelle Palveluista vähentämättä Veroja. Jos Google on velvollinen keräämään tai maksamaan Veroja, ne laskutetaan Asiakkaalta ja Asiakas maksaa kyseiset Verot Googlelle, ellei Asiakas toimita Googlelle voimassa olevaa ja hyväksyttävää todistusta verovapaudesta.
    • (b) Asiakas toimittaa Googlelle kaikki asianmukaiset verotunnistetiedot, joita Google saattaa vaatia sovellettavan lain mukaisesti varmistaakseen sovellettavien verosäännösten ja asianmukaisten oikeudenkäyttöalueiden viranomaisten määräyksien noudattamisen. Asiakkaan on maksettava (tai hyvitettävä Googlelle) kaikki mahdolliset verot, korot, virhemaksut tai sakot, jotka ovat seurausta Asiakkaan virheellisestä ilmoituksesta.
   • 2.4 Maksuja koskevat valitukset. Kaikki maksuihin liittyvät valitukset on lähetettävä ennen maksun eräpäivää. Jos osapuolten mukaan tietyt laskutuksen virheet johtuvat Googlesta, Google ei toimita korjattua laskua vaan lähettää sen sijaan hyvityslaskun, jossa ilmoitetaan kyseisen laskun virheellinen summa. Jos valituksen kohteena olevaa laskua ei ole vielä maksettu, Google huomioi hyvityslaskun summan kyseisessä laskussa ja asiakkaan vastuulla on maksaa laskun erääntyvä nettosaldo. Mikään tässä Sopimuksessa ei velvoita Googlea myöntämään luottoa millekään osapuolelle.
   • 2.5 Erääntyneet maksut; Jäädytys. Maksamattomat laskut kasvavat korkoa 1,5 % kuukaudessa (tai korkeimman lain salliman summan) eräpäivästä siihen asti, että lasku on maksettu kokonaisuudessaan. Asiakas vastaa kaikista kohtuullisista kuluista (mukaan lukien asianajopalkkiot), joita Googlelle aiheutuu erääntyneiden saatavien perinnästä. Lisäksi jos Palveluihin liittyvä maksu on myöhässä Asiakkaalta, Google saattaa rikkomuksen takia Jäädyttää Palvelut tai lopettaa Sopimuksen Osion 8.3 (Sopimuksen irtisanominen rikkomuksen takia) mukaisesti.
   • 2.6 Ostotilauksen numero ei ole pakollinen. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki soveltuvat Maksut, eikä Googlen tarvitse ilmoittaa ostotilauksen numeroa Googlen laskussa (tai muulla tavalla).
   • 2.7 Hinnanmuutokset. Google voi muuttaa Hintojaan milloin tahansa, ellei lisäyksessä tai Tilauslomakkeessa ole erikseen muuta sovittu. Google ilmoittaa Asiakkaalle kaikista muutoksista vähintään 30 päivää etukäteen. Kun 30 päivää on kulunut, Asiakkaan hinnat muuttuvat Asiakkaan seuraavan Tilausjakson alussa.
  • 3. Asiakkaan velvollisuudet.
   • 3.1 Sallitut käyttötavat. Tämän Sopimuksen kattamia Palveluja saavat käyttää ainoastaan (a) voittoa tavoittelemattomat oppilaitokset, jotka täyttävät osoitteessa https://support.google.com/a/answer/134628?hl=fi tai sen tilalle tulevassa URL-osoitteessa kuvatut ehdot, ja (b) muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (sen mukaan, miten ne on määritelty sovellettavassa lainsäädännössä).
   • 3.2 Vaatimustenmukaisuus. Asiakas (a) varmistaa, että Palveluiden käyttö (sekä Asiakkaan että Loppukäyttäjien osalta) noudattaa Sopimuksen ehtoja, (b) pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin estämään ja lopettamaan Palveluiden luvattoman käytön ja niihin pääsyn sekä (c) ilmoittaa nopeasti Googlelle havaitsemastaan Palveluiden, Tilin tai Asiakkaan salasanan luvattomasta käytöstä ja luvattomasta pääsystä niihin. Google pidättää itsellään oikeuden tutkia Asiakkaan kaikkia Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön mahdollisia rikkomuksia, ja tähän voi sisältyä Asiakkaan datan tarkastus.
   • 3.3 Tietosuoja. Asiakas vastaa kaikkien sellaisten vaadittujen suostumusten ja ilmoitusten hankinnasta, jotka sallivat (a) Asiakkaan käyttää ja vastaanottaa Palveluita ja (b) Googlen käyttää, tallentaa ja käsitellä Asiakkaan tarjoamaa dataa (mukaan lukien Asiakkaan dataa) Sopimuksen mukaisesti.
   • 3.4 Rajoitukset. Asiakas ei omalla toiminnallaan tai Käyttäjien toimia sallimalla (a) kopioi tai muokkaa Palveluja taikka luo Palveluista johdannaisteoksia, (b) takaisinmallinna, aukikoodaa, käännä tai pura Palvelujen lähdekoodia tai sen osia taikka pyri muulla tavoin hankkimaan Palvelun lähdekoodia tai sen osia (paitsi niiltä osin kuin kyseiset rajoitukset on erikseen kielletty sovellettavassa lainsäädännössä), (c) myy, jälleenmyy, alilisensoi, siirrä tai jakele mitään Palveluja taikka (d) käytä Palveluja (i) Korkean riskin toimiin, (ii) Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön vastaisesti, (iii) tavalla, jonka tarkoituksena on välttää asianmukaiset Maksut (mukaan lukien useiden Asiakastilien luominen tarkoituksena simuloida yhtä Asiakastiliä tai toimia yhden Asiakastilin edustajana tai kiertää Palvelukohtaisia käyttörajoituksia tai kiintiöitä), (iv) kryptovaluutan louhintaan ilman Googlen etukäteistä, kirjallista hyväksyntää, (v) hätäpuheluiden soittamiseen tai vastaanottamiseen, ellei Palvelukohtaisissa ehdoissa toisin mainita, (vi) materiaaleihin tai toimiin, joita sääntelevät Yhdysvaltain ulkoministeriön (Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR), (vii) tavalla, joka rikkoo Vientivalvontalakeja tai edistää niiden rikkomista, tai (viii) Yhdysvaltain HIPAA-laissa tarkoitettujen terveystietojen siirtämiseen, säilyttämiseen tai käsittelemiseen, paitsi toimeenpannun HIPAA-liiketoimintasopimuksen niin salliessa.
   • 3.5 Lisätuotteet. Google tarjoaa Asiakkaalle ja Asiakkaan Loppukäyttäjille valinnaisia Lisätuotteita. Lisätuotteiden käyttöön sovelletaan Lisätuotteiden ehtoja. Asiakas voi koska tahansa ottaa Lisätuotteita käyttöön tai poistaa niitä käytöstä Hallintakonsolin kautta. Asiakkaan tulee hankkia vanhempien suostumus henkilötietojen keräämiselle ja käytölle kaikissa Lisätuotteissa, jotka Asiakas aikoo ottaa käyttöön. Tämä on tehtävä, ennen kuin alle 18-vuotiaat Loppukäyttäjät saavat pääsyn kyseisiin Lisätuotteisiin tai voivat käyttää niitä.
   • 3.3 Palvelujen hallinnointi. Asiakas voi lisätä yhden tai useamman Järjestelmänvalvojan Hallintakonsolin kautta. Näillä Järjestelmänvalvojilla on pääsy Järjestelmänvalvojan tileille. Asiakas vastaa (a) Loppukäyttäjätilien ja niiden salasanojen luottamuksellisuudesta ja tietoturvasta sekä (b) Loppukäyttäjätilien kaikenlaisesta käytöstä. Asiakas hyväksyy, että Google ei ole velvollinen järjestämään Asiakkaalle tai mahdollisille Loppukäyttäjille Palveluihin liittyvää sisäistä ylläpitoa tai järjestelmänhallintaa.
   • 3.7 Väärinkäytösten valvonta. Asiakas on yksin vastuussa Asiakkaan Verkkotunnusten abuse- ja postmaster-aliaksiin lähetettyjen sähköpostiviestien valvonnasta, niihin vastaamisesta ja niiden muusta käsittelystä. Google voi silti valvoa näihin aliaksiin lähetettyjä sähköpostiviestejä tunnistaakseen Palveluiden väärinkäytön.
   • 3.8 Ylimääräisten Loppukäyttäjätilien pyytäminen Tilausjakson aikana. Asiakas voi pyytää lisää Loppukäyttäjätilejä Tilausjakson aikana joko uudella Tilauslomakkeella tai Jälleenmyyjätilauksella taikka tekemällä tilauksen Hallintakonsolin kautta. Tilausjakson aikana ostettujen ylimääräisten Loppukäyttäjätilien voimassaoloaika päättyy kyseisen Tilausjakson viimeisenä päivänä.
  • 4. Jäädytys.
   • 4.1 Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön rikkomukset. Jos Google saa tietoonsa, että Asiakas tai Loppukäyttäjä käyttää Palveluita tavalla, joka rikkoo Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, Google ilmoittaa asiasta Asiakkaalle ja pyytää Asiakasta korjaamaan rikkomuksen. Jos Asiakas ei korjaa rikkomusta 24 tunnin kuluessa Googlen pyynnöstä, Google voi Jäädyttää Palvelujen käytön Asiakkaalta kokonaan tai osittain, kunnes rikkomus on korjattu. Palvelujen Jäädytykseen voi sisältyä sellaisen sisällön poisto tai jakamisen poisto, joka rikkoo Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä.
   • 4.2 Muu Jäädytys. Huolimatta Osiosta 4.1 (Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön rikkomukset) Google voi Jäädyttää Palvelujen käytön (mukaan lukien taustalla olevan Tilin käytön) Asiakkaalta kokonaan tai osittain välittömästi, jos (a) Google on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että Asiakkaan tai jonkun Loppukäyttäjän tapa käyttää Palveluita voi vaikuttaa haitallisesti Palveluihin, Palvelujen käyttöön muiden asiakkaiden tai heidän loppukäyttäjiensä osalta taikka Palvelujen toimittamisessa käytettävään Google-verkostoon tai palvelimiin, (b) kolmannen osapuolen epäillään pääsevän Palveluihin luvatta, (c) Google on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että välitön Jäädytys on välttämätön jonkin sovellettavan lain tai säännöksen noudattamiseksi, tai (d) Asiakas rikkoo Osion 3.3 (Rajoitukset) ehtoja tai Palvelukohtaisia ehtoja. Google poistaa tällaisen Jäädytyksen, kun Jäädytykseen johtaneet syyt on ratkaistu. Asiakkaan pyynnöstä Google ilmoittaa Asiakkaalle Jäädytyksen perusteista heti, kun se on kohtuullisuuden rajoissa mahdollista, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä kiellä.
  • 5. Immateriaalioikeudet; Asiakkaan datan suojaus; Palaute; Brändiominaisuuksien käyttäminen Palveluissa
   • 5.1 Immateriaalioikeudet. Lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa nimenomaisesti määriteltyjä oikeuksia, tämä Sopimus ei myönnä kummallekaan osapuolelle oletettuja tai muita oikeuksia toisen osapuolen sisältöön tai immateriaaliomaisuuteen. Osapuolista Asiakas omistaa kaikki Immateriaalioikeudet Asiakkaan dataan ja Google omistaa kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin.
   • 5.2 Asiakkaan datan suojaus. Google käyttää Asiakkaan dataa ainoastaan Palvelujen ja Teknisten tukipalvelujen tarjoamiseen Asiakkaalle sekä Asiakkaan pyynnöstä. Edellisen virkkeen yleisluonteisuutta rajoittamatta Google ei käytä Asiakkaan dataa Mainonnan tarkoituksiin eikä Mainontaan Palvelussa. Google on ottanut käyttöön ja ylläpitää hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä turvatoimia suojatakseen Asiakkaan dataa. Näistä turvatoimista kerrotaan tarkemmin Datan käsittelyä koskevassa muutoksessa.
   • 5.3 Asiakaspalaute. Asiakas voi halutessaan antaa Googlelle palautetta tai ehdotuksia, jotka koskevat Palveluja ("Palaute"). Jos Asiakas antaa Palautetta, Google ja sen Tytäryhtiöt voivat käyttää kyseistä Palautetta rajoituksetta ja ilman velvollisuuksia Asiakasta kohtaan.
   • 5.4 Brändiominaisuuksien käyttö Palveluissa. Google näyttää Palveluissa vain ne Asiakkaan Brändiominaisuudet, jotka Asiakas valtuuttaa lataamalla ne Palveluihin. Google näyttää näitä Asiakkaan Brändiominaisuuksia ainoastaan niille varatuilla alueilla niillä verkkosivuilla, joilla Palvelut näkyvät Asiakkaalle tai Asiakkaan Loppukäyttäjille. Asiakas voi ilmoittaa tätä käyttöä koskevia tietoja Hallintakonsolissa. Google voi näyttää myös Googlen Brändiominaisuuksia tällaisilla verkkosivuilla osoittaakseen, että Palvelut ovat Googlen tarjoamia.
  • 6. Tekniset tukipalvelut. Tukipalveluista saatetaan periä Maksuja. Google tarjoaa Asiakkaalle Teknisiä tukipalveluja Kauden aikana Teknisten tukipalvelujen ohjeiden mukaisesti. Tietyillä Teknisten tukipalvelujen tasoilla on toistuva vähimmäismaksu, josta kerrotaan osoitteessa https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Jos Asiakas vaihtaa Teknisten tukipalvelujen tasonsa suppeampaan tasoon kalenterikuukauden aikana, Google voi kyseisen kuun loppuun asti tarjota saman tasoisia Teknisiä tukipalveluja ja samaan hintaan kuin ennen tason vaihtamista.
  • 7. Luottamukselliset tiedot.
   • 7.1 Velvollisuudet. Vastaanottaja käyttää tietoja luovuttaneen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Sopimuksessa kuvailtujen vastaanottajan oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen. Vastaanottaja suojaa tietoja luovuttaneen osapuolen Luottamukselliset tiedot muilta tahoilta kohtuullisin keinoin. Vastaanottaja voi luovuttaa Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Tytäryhtiöilleen, työntekijöilleen, edustajilleen tai konsulteilleen ("Valtuutetut"), joiden on saatava kyseiset tiedot ja jotka ovat kirjallisesti hyväksyneet tietojen pitämisen luottamuksellisina (tai konsulttien tapauksessa muulla tavalla sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina). Vastaanottaja varmistaa, että Valtuutetut käyttävät vastaanotettuja Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Sopimuksessa kuvailtujen oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen.
   • 7.2 Edellytetty tietojen luovuttaminen. Muista tämän Sopimuksen ehdoista huolimatta vastaanottaja tai sen Tytäryhtiöt voivat myös luovuttaa Luottamuksellisia tietoja sovellettavien Oikeusprosessien vaatimissa määrin, mikäli vastaanottaja tai sen Tytäryhtiö kaupallisesti kohtuullisia keinoja käyttämällä (a) ilmoittaa toiselle osapuolelle viipymättä ennen tällaista Luottamuksellisten tietojen luovuttamista ja (b) toimii toisen osapuolen kohtuullisten pyyntöjen mukaisesti, jos osapuoli vastustaa tietojensa luovuttamista. Yllä olevat alaosiot (a) ja (b) eivät kuitenkaan koske tilanteita, joissa vastaanottaja katsoo, että alaosioiden (a) ja (b) noudattaminen voi (i) johtaa Oikeusprosessin rikkomukseen, (ii) vaikeuttaa viranomaistutkimusta tai (iii) johtaa ihmisen kuolemaan tai vakavaan fyysiseen vammaan.
  • 8. Kausi ja irtisanominen.
   • 8.1 Sopimuskausi. Tämän Sopimuksen voimassaolo ("Kausi") alkaa Voimaantulopäivänä ja jatkuu, kunnes Sopimus irtisanotaan tai jätetään uusimatta Osion 8 (Kausi ja irtisanominen) mukaisesti.
   • 8.2 Uusiminen. Kunkin Tilausjakson lopussa Palvelut (ja kaikki Loppukäyttäjätilit, joista on aiemmin peritty Maksuja) uusitaan automaattisesti uuden 12 kuukauden Tilausjakson ajaksi. Jos jompikumpi osapuoli ei halua Palveluja uusittavan, sen tulee ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle viimeistään 15 päivää ennen voimassa olevan Tilausjakson päättymistä. Ilmoitus uusimatta jättämisestä astuu voimaan voimassa olevan Tilausjakson lopussa.
   • 8.3 Sopimuksen irtisanominen rikkomuksen takia. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos (a) toinen osapuoli on rikkonut Sopimusta olennaisella tavalla eikä korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta tai (b) toinen osapuoli lopettaa liiketoiminnan tai todetaan maksukyvyttömäksi eikä tilanne muutu 90 päivän kuluessa.
   • 8.4 Sopimuksen irtisanominen ilman syytä. Asiakas voi lopettaa Palvelujen käytön koska tahansa. Mikäli Asiakas täyttää kaikki Tilauslomakkeessa tai muualla tässä Sopimuksessa kuvaillut maksuvelvollisuutensa (jos sellaisia on ja mukaan lukien kaikki Tilausjakson Maksut), Asiakas voi myös irtisanoa tämän Sopimuksen ilman syytä koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennakkoon.
   • 8.5 Sopimuksen irtisanominen sovellettavan lain takia; Lakien rikkominen. Google voi irtisanoa tämän Sopimuksen ja/tai minkä tahansa asianmukaisen Tilauslomakkeen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos Google on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että (a) Asiakkaan käyttämän Palvelun tarjoaminen jatkossa rikkoisi sovellettavia lakeja tai säännöksiä tai (b) Asiakas on rikkonut tai saanut Googlen rikkomaan Lahjonnan vastaisia lakeja tai Vientivalvontalakeja. Jos Google irtisanoo Sopimuksen Osion 8.5(a) mukaisesti, Google antaa suhteellisen hyvityksen aiheettomista maksuista, jotka Asiakas on maksanut irtisanomisen jälkeisestä ajanjaksosta.
   • 8.6 Sopimuksen irtisanomisen tai uusimatta jättämisen vaikutus. Jos Sopimus irtisanotaan tai sitä ei uusita, (a) kaikki oikeudet ja pääsy Palveluihin päättyvät (mukaan lukien pääsy Asiakkaan dataan), ellei tässä Sopimuksessa toisin mainita, ja (b) kaikki Maksut, jotka Asiakkaan on maksettava Googlelle, erääntyvät maksettavaksi heti, kun Asiakas saa viimeisen laskun.
   • 8.7 Ei hyvityksiä. Ellei tässä Sopimuksessa ole toisin mainittu, Sopimuksen irtisanominen tai uusimatta jättäminen minkä tahansa osion (mukaan lukien Datan käsittelyä koskevan muutoksen) mukaisesti ei velvoita Googlea hyvittämään maksuja.
  • 9. Julkisuus. Asiakas voi ilmoittaa julkisesti olevansa Palveluiden asiakas Tavaramerkkiohjeiden mukaisesti. Jos Asiakas haluaa käyttää Googlen Brändiominaisuuksia Palveluiden yhteydessä, Asiakkaan on haettava siihen kirjallinen lupa Googlelta Tavaramerkkiohjeiden mukaisesti. Google voi sisällyttää Asiakkaan nimen tai Brändiominaisuuksia Googlen asiakasluetteloon verkossa tai mainosmateriaaleissa. Lisäksi Google voi suullisesti viitata Asiakkaaseen Palvelujen asiakkaana. Kumpikaan osapuoli ei tarvitse lupaa tämän Osion 9 (Julkisuus) mukaiseen julkiseen lausuntoon, joka oleellisesti muistuttaa aiemmin hyväksyttyä julkista lausuntoa. Kaikkea Brändiominaisuuksien käyttöä sovelletaan kyseessä olevien Brändiominaisuuksien Immateriaalioikeudet omistavan osapuolen hyväksi. Osapuoli voi kumota toisen osapuolen oikeuden käyttää Brändiominaisuuksiaan tämän Osion 9 (Julkisuus) mukaisesti antamalla asiasta toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen ja kohtuullisesti aikaa käytön lopettamiseen.
  • 10. Vakuutukset ja takuut. Kumpikin osapuoli vakuuttaa, (a) että sillä on täydet valtuudet solmia Sopimus ja (b) että se noudattaa kaikkia Palveluiden tarjoamiseen, vastaanottamiseen tai käyttöön sovellettavia lakeja ja säädöksiä soveltuvin osin.
  • 11. Vastuuvapauslauseke. Sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainittuja takuita Google ei myönnä mitään seuraavassa luetelluista takuista vaan nimenomaisesti kiistää (a) kaikki nimenomaiset, oletetut, lakisääteiset tai muunlaiset takuut, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeudesta, oikeuksien loukkaamattomuudesta tai Palvelujen virheettömästä tai keskeytyksettömästä käytöstä, sekä (b) kaikenlaiset takuut Palvelujen kautta käytettävissä olevasta sisällöstä tai tiedosta.
  • 12. Vastuurajoitus.
   • 12.1 Epäsuoran vastuun rajoitukset. Sovellettavan lain ja Osion 12.3 (Rajoittamattomat vastuut) salliessa kumpikaan osapuoli ei ole Vastuussa Sopimukseen liittyvissä asioissa, joista aiheutuu (a) epäsuoria, välillisiä, erityisiä, satunnaisia tai rankaisuksi tuomittavia vahinkoja taikka (b) tulojen, voittojen, säästöjen tai goodwill-arvon menetystä.
   • 12.2 Vastuumäärän rajoitukset. Kummankin osapuolen tämän Sopimuksen perusteella aiheutuvien tai siihen liittyvien vahinkojen kokonaisvastuu voi olla enimmillään näistä suurempi: (a) 1 000 $ (USD) tai (b) Maksut, jotka Asiakas on maksanut edeltävien 12 kuukauden aikana ennen Vastuuseen johtanutta tapahtumaa.
   • 12.3 Rajoittamattomat vastuut. Mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen Vastuuta tapauksissa, joihin liittyy
    • (a) petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen
    • (b) Osiossa 13 (Vahingonkorvaus) kuvailtuja velvoitteita
    • (c) toisen osapuolen Immateriaalioikeuksien loukkaaminen
    • (d) Sopimuksen mukaisia maksuvelvoitteita (jos sellaisia on)
    • (e) asioita, joita koskevia vastuita ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lainsäädännön perusteella.
  • 13. Vahingonkorvaus.
   • 13.1 Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet. Google puolustaa Asiakasta ja sen Tytäryhtiöitä, jotka käyttävät Palveluja Asiakkaan tilillä, ja turvaa ne Korvausvastuilta kaikissa Kolmansien osapuolten oikeuskäsittelyissä niiltä osin kuin minkä tahansa Palvelun tai Googlen Brändiominaisuuden väitetään loukkaavan kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia.
   • 13.2 Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet. Asiakas puolustaa Googlea ja sen Tytäryhtiöitä, jotka tarjoavat Palveluja, ja turvaa ne Korvausvastuilta kaikissa Kolmansien osapuolten oikeuskäsittelyissä, jotka aiheutuvat (a) Asiakkaan datasta tai Asiakkaan Brändiominaisuuksista tai (b) siitä, että Asiakas tai sen Loppukäyttäjä on käyttänyt Palveluja tavalla, joka rikkoo Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä tai Osion 3.3 (Rajoitukset) ehtoja.
   • 13.3 Poikkeukset. Osiot 13.1 (Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet) ja 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) eivät koske taustalla olevia väitteitä, jotka aiheutuvat (a) turvatun osapuolen Sopimusrikkomuksesta tai (b) turvaavan osapuolen teknologian tai Brändiominaisuuksien yhdistämisestä sellaiseen materiaaliin, jota turvaava osapuoli ei ole toimittanut Sopimuksen mukaisesti, ellei Sopimus edellytä tällaista yhdistelmää.
   • 13.4 Ehdot. Osioihin 13.1 (Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet) ja 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) sovelletaan seuraavia ehtoja:
    • (a) Turvatun osapuolen on ilmoitettava turvaavalle osapuolelle välittömästi ja kirjallisesti Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyä edeltävästä syytöksestä tai syytöksistä ja pyrittävä kohtuullisesti yhdessä turvaavan osapuolen kanssa hakemaan ratkaisua syytökseen tai syytöksiin sekä Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyyn. Jos tämän Osion 13.4(a) rikkomus haittaa Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyn puolustusta, turvaavan osapuolen velvollisuutta vähennetään suhteessa rajoitukseen (tilanteen mukaan) Osion 13.1 (Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet) tai 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) mukaisesti.
    • (b) Turvatun osapuolen on luovutettava Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyn turvaamisosan yksinomainen määräysvalta turvaavalle osapuolelle seuraavin ehdoin: (i) turvattu osapuoli voi osoittaa oman ei-määräysvaltaisen neuvonantajansa omalla kustannuksellaan, ja (ii) ratkaisu, jossa turvattu osapuoli joutuu myöntämään vastuun, maksamaan rahaa tai suorittamaan (tai pidättäytymään suorittamasta) toimia, edellyttää turvatun osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei tule kohtuuttomasti pidättää, pitää ehtojen alaisena eikä viivästyttää.
   • 13.5 Hyvityskeinot.
    • (a) Jos Google on riittävän vakuuttunut siitä, että Palvelut saattavat loukata kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia, Google voi harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan (i) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelujen käyttöä, (ii) muokata Palveluja siten, että ne eivät enää loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia eikä Palveluiden toiminta oleellisesti heikenny, tai (iii) korvata Palvelut Immateriaalioikeuksia kunnioittavalla, toiminnaltaan vastaavalla vaihtoehdolla.
    • (b) Jos Google ei usko, että Osion 13.5(a) hyvityskeinot ovat kaupallisesti kohtuullisia, Google voi Jäädyttää tai irtisanoa kyseessä olevat Palvelut Asiakkaalta. Jos Google irtisanoo kyseessä olevat Palvelut, Google antaa suhteellisen hyvityksen aiheettomista maksuista, jotka Asiakas on maksanut Palveluiden irtisanomisen jälkeisestä ajanjaksosta.
   • 13.6 Yksinomaiset oikeudet ja velvollisuudet. Vaikuttamatta kummankaan osapuolen muihin irtisanomisoikeuksiin, tässä Osiossa 13 (Vahingonkorvaus) määritellään osapuolten ainoat ja yksinomaiset hyvityskeinot tämän Sopimuksen alaisiin kolmannen osapuolen esittämiin Immateriaalioikeuksien rikkomuksiin liittyviin väitteisiin, jotka on kuvailtu tässä Osiossa 13 (Vahingonkorvaus).
  • 14. Jälleenmyyntiasiakkaat. Tätä Osiota 14 (Jälleenmyyntiasiakkaat) sovelletaan vain, jos Asiakas tilaa Palvelut Jälleenmyyjältä Jälleenmyyjäsopimuksen mukaisesti (tällaiset Palvelut ovat "Jälleenmyyntipalveluita").
   • 14.1 Sovellettavat ehdot. Jälleenmyyntipalveluiden osalta:
    • (a) Tämän Sopimuksen Osiota 2 (Maksuehdot) ei sovelleta.
    • (b) Mahdolliset Jälleenmyyjämaksut maksetaan suoraan Jälleenmyyjälle, ja kaikkien Jälleenmyyntipalvelujen hinnoista sovitaan yksin Jälleenmyyjän ja Asiakkaan kesken.
    • (c) Asiakas saa kaikki asianmukaiset Palvelutasosopimuksen hyvitykset Jälleenmyyjältä.
    • (d) Osio 12.2 (Vastuumäärän rajoitukset) korvataan seuraavalla: "Kummankin osapuolen tämän Sopimuksen perusteella aiheutuvien tai siihen liittyvien vahinkojen kokonaisvastuu voi olla enimmillään näistä suurempi: (a) 1 000 $ (USD) tai (b) Jälleenmyyjämaksut, jotka Asiakas on maksanut Jälleenmyyntipalveluista edeltävien 12 kuukauden aikana ennen Vastuuseen johtanutta tapahtumaa."
    • (e) Kaikista Palvelujen ja/tai Jälleenmyyjätilauksen uusimisista sovitaan Jälleenmyyjän ja Asiakkaan kesken.
    • (f) "Tilausjakso" tarkoittaa tässä Sopimuksessa ajanjaksoa, joka alkaa Jälleenmyyntipalveluiden alkamispäivästä tai uusimispäivästä (tilanteen mukaan) ja jatkuu sillä hetkellä voimassa olevassa Tilauslomakkeessa mainitun ajan, ellei Tilausjaksoa lopeteta aikaisemmin tässä Sopimuksessa kuvaillulla tavalla
    • (g) "Palvelujen alkamispäivä" tarkoittaa tässä Sopimuksessa joko Jälleenmyyjätilauksessa mainittua alkamispäivää, tai jos Jälleenmyyjätilauksessa ei ole mainittu alkamispäivää, päivämäärää, jolloin Google antaa Jälleenmyyntipalvelut Asiakkaan käyttöön.
   • 14.2 Luottamuksellisten tietojen jakaminen. Jälleenmyyjä on Osiossa 7.1 (Velvollisuudet) kuvailtu Valtuutettu taho, jolle Google voi jakaa Asiakkaan luottamuksellisia tietoja.
   • 14.3 Jälleenmyyjä Järjestelmänvalvojana. Jälleenmyyjällä voi Asiakkaan harkinnan mukaan olla pääsy Asiakkaan tilille tai Loppukäyttäjätileille. Kuten Googlen ja Asiakkaan välillä, Asiakas on yksin vastuussa (a) Jälleenmyyjän pääsystä Asiakkaan tilille tai Loppukäyttäjätileille ja (b) Jälleenmyyjän ja Asiakkaan välisten Jälleenmyyntipalveluja koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemisestä Jälleenmyyjäsopimuksessa.
   • 14.4 Jälleenmyyjän tekninen tuki. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Jälleenmyyjä voi kohtuudella luovuttaa Loppukäyttäjän dataa Googlelle tukipyynnön käsittelyä varten, kun Asiakas on lähettänyt tukipyynnön Jälleenmyyjälle tai Jälleenmyyjän kautta.
  • 15. Muut ehdot.
   • 15.1 Ilmoitukset. Google lähettää Sopimuksen edellyttämät ilmoitukset Asiakkaan Ilmoitussähköpostiosoitteeseen. Asiakas lähettää Sopimuksen edellyttämät ilmoitukset Googlelle osoitteeseen legal-notices@google.com. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun sähköpostiviesti on lähetetty. Asiakas on vastuussa Ilmoitussähköpostiosoitteen ajantasaisuudesta Kauden aikana.
   • 15.2 Sähköpostit. Osapuolten lähettämät sähköpostiviestit täyttävät tässä Sopimuksessa kuvaillut kirjallista hyväksyntää ja suostumusta koskevat vaatimukset.
   • 15.3 Siirto. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tämän Sopimuksen mihinkään osaan liittyviä oikeuksia ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta muille osapuolille kuin Tytäryhtiölle, kun (a) siirronsaaja hyväksyy kirjallisesti olevansa Sopimuksen ehtojen sitoma ja (b) luovuttava osapuoli on ilmoittanut siirrosta toiselle osapuolelle. Muut siirtoyritykset ovat pätemättömiä. Jos Asiakas siirtää tämän Sopimuksen toisella oikeudenkäyttöalueella olevalle Tytäryhtiölle ja sopimusosapuolena toimiva Google-yhteisö muuttuu osoitteessa https://cloud.google.com/terms/google-entity olevien tietojen mukaisesti, tämä Sopimus siirtyy automaattisesti uutena sopimusosapuolena toimivalle Google-yhteisölle.
   • 15.4 Hallinnan muutos. Jos osapuolessa tapahtuu muunlainen Hallinnan muutos kuin sisäinen uudelleenjärjestely tai organisaatiouudistus (esimerkiksi osakekaupan, fuusion tai muun liiketoimintaan liittyvän kauppatoimen seurauksena), kyseinen osapuoli antaa toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen 30 vuorokauden kuluessa Hallinnan muutoksesta. Jos Asiakas ei enää ole voittoa tavoittelematon oppilaitos tai muu voittoa tavoittelematon yhteisö Osiossa 3.1 (Sallitut käyttötavat) olevan määritelmän mukaisesti, Asiakas ilmoittaa asiasta Googlelle välittömästi.
   • 15.5 Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa velvollisuutensa laiminlyönnistä tai velvollisuuden täyttämisen viivästymisestä, jos se johtuu luonnonkatastrofista, terrorismista, mellakoinnista, sodasta tai muista olosuhteista, jotka eivät ole osapuolen hallittavissa.
   • 15.6 Alisopimukset. Google voi solmia tämän Sopimuksen velvoitteita koskevia alisopimuksia, ja se on vastuussa Asiakkaalle tällaisten velvoitteiden täyttymisestä.
   • 15.7 Ei edustussuhdetta. Tämä Sopimus ei luo edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta osapuolten välille.
   • 15.8 Ei oikeuksista luopumista. Kummankaan osapuolen ei katsota luopuneen mistään tämän Sopimuksen oikeuksista, vaikka kyseinen osapuoli ei käyttäisi niitä.
   • 15.9 Erotettavuus. Jos jokin tämän Sopimuksen osa on pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, muut Sopimuksen osat pysyvät voimassa.
   • 15.10 Ei ulkopuolisia edunsaajia. Tämä Sopimus ei anna minkäänlaisia etuja kolmansille osapuolille, ellei siitä kerrota yksiselitteisesti. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Googlen Tytäryhtiöt ovat Osiossa 5.3 (Asiakaspalaute), Osiossa 7 (Luottamukselliset tiedot) ja Palveluita tarjotessaan Osiossa 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) mainittuja ulkopuolisia edunsaajia.
   • 15.11 Kohtuullinen korvaus. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen mahdollisuutta vaatia kohtuullista korvausta.
   • 15.12 Sovellettava lainsäädäntö. KAIKKIIN TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI PALVELUIHIN LIITTYVIIN TAI NIISTÄ AIHEUTUVIIN VAATIMUKSIIN SOVELLETAAN KALIFORNIAN LAKEJA OSAVALTION LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA. VAATIMUKSET KÄSITELLÄÄN YKSINOMAAN KALIFORNIAN (YHDYSVALLAT) SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN LIITTOVALTIO- TAI OSAVALTIOTASON TUOMIOISTUIMISSA. OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT KYSEISTEN TUOMIOISTUINTEN YKSINOMAISEN TUOMIOVALLAN.
   • 15.13 Muutokset. Lukuun ottamatta Osiossa 1.5(b) (Muutokset: Sopimusta koskevat muutokset), (c) (Muutokset: URL-ehtoja koskevat muutokset (lukuun ottamatta Datan käsittelyä koskevaa muutosta)) tai (d) (Muutokset: Muutokset Datan käsittelyä koskevaan muutokseen) kuvailtuja muutoksia, kaikki tähän Sopimukseen Voimaantulopäivän jälkeen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisina, molempien osapuolten on allekirjoitettava ne ja niissä on yksiselitteisesti todettava, että ne muuttavat tätä Sopimusta. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että jos Google päivittää tässä Sopimuksessa mainitun URL-osoitteen, tämän ei katsota olevan näiden Sopimuksen ehtojen muutos.
   • 15.4 Voimassa säilyminen. Seuraavat Osiot säilyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen: Osio 2 (Maksuehdot), Osio 5 (Immateriaalioikeudet; Asiakkaan datan suojaus; Palaute; Brändiominaisuuksien käyttäminen Palveluissa), Osio 7 (Luottamukselliset tiedot), Osio 8.6 (Sopimuksen irtisanomisen tai uusimatta jättämisen vaikutus), Osio 11 (Vastuuvapauslauseke), Osio 12 (Vastuurajoitus), Osio 13 (Vahingonkorvaus), Osio 14.1 (Sovellettavat ehdot), Osio 14.2 (Luottamuksellisten tietojen jakaminen) ja Osio 15 (Muut ehdot).
   • 15.15 Koko Sopimus. Tässä Sopimuksessa kerrotaan kaikki osapuolten sopimat ehdot, ja se lopettaa ja korvaa kaikki osapuolten väliset muut sopimukset, jotka koskevat samaa aihepiiriä, mukaan lukien tämän Sopimuksen aiemmat versiot. Hyväksyessään tämän Sopimuksen kumpikaan osapuoli ei ole luottanut mihinkään (mukaan lukien huolimattomasti tai hyvässä uskossa annettuun) lausuntoon, ilmoitukseen tai takuuseen, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tässä Sopimuksessa, eikä kummallakaan osapuolella ole näihin perustuvia oikeuksia tai hyvityskeinoja.
   • 15.16 Ehtojen ristiriidat. Jos tämän Sopimuksen muodostavien asiakirjojen välillä on ristiriita, asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä (laskeva järjestys): Tilauslomake, Datan käsittelyä koskeva muutos, Sopimuksen muut osat (pois lukien URL-ehdot) ja URL-ehdot (lukuun ottamatta Datan käsittelyä koskevaa muutosta).
   • 15.17 Otsikot. Sopimuksen otsikot ovat viitteellisiä, eivätkä ne vaikuta Sopimuksen tulkintaan.
   • 15.18 Eri kieliversioiden ristiriidat. Jos tästä Sopimuksesta on muita kuin englanninkielisiä käännöksiä ja englanninkielisen tekstin sekä käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen teksti on etusijalla, ellei käännöksessä nimenomaisesti toisin mainita.
   • 15.19 Määritelmät.
    • "Tili" tarkoittaa Asiakkaan Google-tilin kirjautumistietoja ja sitä vastaavaa Sopimuksen alaista Palveluiden käyttöoikeutta.
    • "Lisätuotteet" tarkoittaa tuotteita, palveluita ja sovelluksia, jotka eivät ole Palveluiden osia mutta joita voi käyttää Palveluiden kanssa.
    • "Lisätuotteiden ehdot" tarkoittaa ajantasaisia ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://workspace.google.com/intl/fi/terms/additional_services.html.
    • "Järjestelmänvalvojan tili" tarkoittaa Loppukäyttäjätiliä, jonka avulla Asiakas (tai soveltuvissa tapauksissa Jälleenmyyjä) voi hallinnoida Palveluja.
    • "Hallintakonsoli" tarkoittaa verkkokonsoleita ja ‑työkaluja, jotka Google tarjoaa Asiakkaalle Palvelujen hallintaa varten.
    • "Järjestelmänvalvojat" tarkoittaa Asiakkaan määrittelemää henkilöstöä, joka hallinnoi Loppukäyttäjien käyttämiä Palveluja Asiakkaan puolesta ja jolla on Asiakkaan datan ja Loppukäyttäjätilien käyttöoikeudet. Käyttöoikeuksien avulla Järjestelmänvalvoja voi päästä kaikkeen Loppukäyttäjien käytettävissä olevaan Loppukäyttäjätileihin liittyvään dataan sekä valvoa, käyttää, muokata, pidättää tai luovuttaa tätä dataa.
    • "Mainonta" tarkoittaa Googlen Loppukäyttäjille kohdistamia verkkomainoksia pois lukien sellaiset mainokset, joita Asiakas yksiselitteisesti sallii Googlen tai jonkin Googlen Tytäryhtiön julkaista Palvelujen yhteydessä erillisen sopimuksen mukaisesti (esimerkiksi Google AdSense ‑mainokset, jotka Asiakas on ottanut käyttöön Palveluiden Google Sites ‑toiminnolla luomallaan verkkosivustolla).
    • "Tytäryhtiö" tarkoittaa yhteisöä, joka suoraan tai epäsuorasti Hallitsee sopimusosapuolta, on suoraan tai epäsuorasti sopimusosapuolen Hallitsema tai yhteisessä Hallinnassa sopimusosapuolen kanssa.
    • "Vuosimaksu" tarkoittaa Palveluille Tilauslomakkeessa määriteltyä vuosimaksua.
    • "Lahjonnan vastaiset lait" tarkoittaa kaikkia sovellettavia kaupallisia ja julkisia korruptiontorjuntaan liittyviä lakeja (mukaan lukien Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act of 1977 ja Yhdistyneen kuningaskunnan Bribery Act 2010), jotka kieltävät minkä tahansa arvoisten lahjusten tarjoamisen suoraan tai epäsuorasti viranomaisille tai mille tahansa muulle taholle liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tai muun epäasiallisen kaupallisen edun varmistamiseksi. Viranomaiset tarkoittavat tässä yhteydessä kaikkia valtion työntekijöitä, edustustehtävien ehdokkaita, kuningasperheiden jäseniä sekä valtion omistamien tai hallitsemien yritysten, julkisten kansainvälisten organisaatioiden ja poliittisten puolueiden työntekijöitä.
    • "Hyväksyttyä käyttöä koskeva käytäntö" tarkoittaa ajantasaista Palvelujen hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/use_policy.html.
    • "Liiketoimintasopimus" on tähän Sopimukseen tehty muutos, joka koskee HIPAA-laissa määriteltyjä suojattuja terveystietoja.
    • "Laskutuksen alkamispäivä" tarkoittaa päivämäärää, josta alkaen Google veloittaa Palveluista Maksuja (soveltuvin osin).
    • "Brändiominaisuudet" tarkoittaa kummankin osapuolen tuotenimiä, tavaramerkkejä, palvelun merkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändiominaisuuksia, joita kyseinen osapuoli suojaa ajoittain.
    • "Luottamukselliset tiedot" tarkoittaa toisen osapuolen (tai Tytäryhtiön) toiselle osapuolelle tämän Sopimuksen nojalla luovuttamia luottamuksellisiksi merkittyjä tietoja tai tietoja, joita normaalisti pidettäisiin luottamuksellisina olosuhteet huomioon ottaen. Luottamuksellisia tietoja eivät ole tiedot, jotka vastaanottaja on itsenäisesti luonut, jotka kolmas osapuoli on luovuttanut oikeutetusti vastaanottajalle ilman luottamuksellisuusvelvoitteita tai jotka tulevat yleiseen tietoon ilman vastaanottajan syytä. Mikäli edellä mainittu niin edellyttää, Asiakkaan dataa pidetään Asiakkaan Luottamuksellisina tietoina.
    • "Hallinta" tarkoittaa osapuolen äänivallan tai pääomaosuuden yli viidenkymmenen prosentin hallintaa.
    • "Ydinpalvelut" tarkoittaa Palvelujen yhteenvedossa sillä hetkellä määriteltyjä "Ydinpalveluja", lukuun ottamatta Kolmannen osapuolen tarjontaa.
    • "Asiakkaan data" tarkoittaa dataa, jonka Asiakas tai sen Loppukäyttäjät lataavat palvelimelle, lähettävät tai vastaanottavat Palvelujen kautta tai jota säilytetään Palvelujen avulla.
    • "Datan käsittelyä koskeva muutos" tarkoittaa ajantasaisia Asiakkaan datan suojausta ja käsittelyä koskevia velvoitteita, jotka on määritelty osoitteessa https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html.
    • "Verkkotunnuksen sähköpostiosoite" tarkoittaa Palvelujen yhteydessä käytettyä Verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta.
    • "Verkkotunnus" tarkoittaa Tilauslomakkeessa tai Jälleenmyyjätilauksessa yksilöityä verkkotunnusta, jota käytetään Palveluiden yhteydessä.
    • "Loppukäyttäjät" tarkoittaa henkilöitä, joiden Asiakas antaa käyttää Palveluja ja joita Järjestelmänvalvoja hallinnoi. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Loppukäyttäjiä voivat olla myös Asiakkaan Tytäryhtiöiden ja muiden kolmansien osapuolten työntekijät.
    • "Loppukäyttäjätili" tarkoittaa Googlen isännöimää tiliä, jonka Asiakas on luonut Palvelujen kautta Loppukäyttäjälle Palvelujen käyttöä varten.
    • "Vientivalvontalait" tarkoittaa kaikkia soveltuvia viennin ja takaisinviennin valvontalakeja ja säännöksiä, mukaan lukien (a) Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce) ylläpitämät vientisäännökset (Export Administration Regulations, EAR), (b) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen avun valvontatoimiston (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) ylläpitämät kauppa- ja talouspakotteet sekä (c) Yhdysvaltain ulkoministeriön (Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR).
    • "Maksut" tarkoittaa (a) summaa, joka saadaan kertomalla Asiakkaan tilaamien tai käyttämien Palvelujen määrä Hinnoilla (soveltuvissa tapauksissa), tai (b) asianmukaisia Teknisten tukipalveluiden maksuja, joihin molempiin lisätään soveltuvat Verot.
    • "Ohjekeskus" tarkoittaa Googlen ohjekeskusta osoitteessa https://www.google.com/support.
    • "Korkean riskin toimet" tarkoittaa toimintaa, jossa Palvelujen käyttö tai toimimattomuus voisi kohtuullisella todennäköisyydellä johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon, ympäristövahinkoon tai omaisuusvahinkoon (esim. ydinlaitosten, lennonjohdon, elämää ylläpitävien järjestelmien tai aseiden rakentaminen tai toiminta).
    • "HIPAA" tarkoittaa sairausvakuutuksen siirrettävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää lakia (Health Insurance Portability and Accountability Act) vuodelta 1996, jota voidaan muuttaa ajoittain, sekä kaikkia siihen liittyviä asetuksia.
    • "Mukaan lukien" ‑ilmaisu ei poissulje muita vaihtoehtoja.
    • "Korvausvastuut" tarkoittaa (i) turvaavan osapuolen hyväksymiä sovittelusummia ja (ii) asianmukaisen oikeudenkäyttöalueen tuomioistuimen lopullisen päätöksen perusteella turvaavan osapuolen maksettavaksi määrättyjä vahingonkorvauksia ja kustannuksia.
    • "Immateriaalioikeudet" tarkoittaa kaikkia patenttioikeuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, mahdollisiin liiketoimintasalaisuuksiin liittyviä oikeuksia, suunnitteluoikeuksia, tietokantaoikeuksia, oikeuksia verkkotunnuksiin, moraalisia oikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia (rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä) kaikkialla maailmassa.
    • "Oikeusprosessi" tarkoittaa tietojen luovutuspyyntöä, joka tehdään lain, hallinnollisen säädöksen, oikeuden määräyksen, haasteen, takuun, muun pätevän viranomaisen pyynnön, oikeudenkäyntimenettelyn tai vastaavan menettelyn nojalla.
    • "Vastuu" tarkoittaa mitä tahansa vastuuta, joka on syntynyt sopimuksen, rikkomuksen (mukaan lukien huolimattomuuden) tai muun tavan perusteella, riippumatta siitä, olisivatko osapuolet voineet ennustaa tai päätellä vastuunsa.
    • "Kuukausimaksu" tarkoittaa Palveluille Tilauslomakkeessa määriteltyä kuukausimaksua.
    • "Ilmoitussähköpostiosoite" tarkoittaa sähköpostiosoitteita, jotka Asiakas on määritellyt Hallintakonsolissa.
    • "Tilauslomake" tarkoittaa Googlen tarjoamaa, verkossa olevaa tilaussivua tai ‑sivuja tai muuta tilausasiakirjaa, jonka Google hyväksyy tämän Sopimuksen mukaisesti ja jonka Asiakas hyväksyy tai täyttää. Siinä määritellään Palvelut, jotka Asiakas tilaa Googlelta tämän Sopimuksen mukaisesti.
    • "Tilausjakso" tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa Palvelujen Alkamispäivästä ja jatkuu Tilauslomakkeessa mainitun ajan, ellei Tilausjaksoa lopeteta aikaisemmin tässä Sopimuksessa kuvaillulla tavalla. Jos Palveluihin ei liity Tilauslomaketta, ensimmäinen Tilausjakso on ajanjakso, joka alkaa Voimaantulopäivästä ja jatkuu 12 kuukauden ajan.
    • "Muut palvelut" tarkoittaa Palvelujen yhteenvedossa sillä hetkellä määriteltyjä "Muita Palveluja", lukuun ottamatta Kolmannen osapuolen tarjontaa.
    • "Hinnat" tarkoittaa ajantasaisia ja asianmukaisia Palvelujen hintoja, jotka löytyvät osoitteesta https://workspace.google.com/intl/fi/pricing.html, ellei lisäyksessä tai Tilauslomakkeessa toisin mainita. Hinnat eivät sisällä veroja.
    • "Jälleenmyyjä" tarkoittaa mahdollista Sopimukseen liittymätöntä, kolmantena osapuolena toimivaa valtuutettua jälleenmyyjää, joka myy tai toimittaa Palvelut Asiakkaalle.
    • "Jälleenmyyjäsopimus" tarkoittaa Asiakkaan ja Jälleenmyyjän erikseen solmimaa Palveluja koskevaa sopimusta. Jälleenmyyjäsopimus ei ole riippuvainen tästä Sopimuksesta eikä tämän Sopimuksen alainen.
    • "Jälleenmyyjämaksut" tarkoittaa Asiakkaan käyttämiin tai tilaamiin Palveluihin mahdollisesti liittyviä maksuja, joista on sovittu Jälleenmyyjäsopimuksessa ja joihin on lisätty soveltuvat Verot.
    • "Jälleenmyyjätilaus" tarkoittaa Jälleenmyyjän mahdollisesti tarjoamaa ja Asiakkaan täyttämää tilauslomaketta (mukaan lukien tilauksen uusimislomaketta) sekä Jälleenmyyjän määrittelyä siitä, mitä Palveluja Asiakas tilaa Jälleenmyyjältä.
    • "Palvelukohtaiset ehdot" tarkoittaa osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/service-terms olevia ajantasaisia ehtoja, jotka koskevat yhtä tai useampaa Palvelua.
    • "Palvelut" tarkoittaa Ydinpalveluja ja Muita palveluja, jotka sisältyvät Palveluiden ajantasaiseen Google Workspace for Education ‑versioon.
    • "Palvelujen alkamispäivä" tarkoittaa joko Tilauslomakkeessa mainittua alkamispäivää, tai jos Tilauslomakkeessa ei ole mainittu alkamispäivää, päivämäärää, jolloin Google antaa Jälleenmyyntipalvelut Asiakkaan käyttöön.
    • "Palvelujen yhteenveto" tarkoittaa ajantasaista kuvausta, joka on luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/user_features.html.
    • "Palvelutasosopimus" tarkoittaa voimassa olevia palvelutasosopimuksia, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/sla.html.
    • "Jäädyttää" tai "Jäädytys" tarkoittaa Palvelujen tai Palvelujen osien käytön tai käyttöoikeuksien keskeyttämistä.
    • "Verot" tarkoittaa kaikkia viranomaisen määräämiä veroja pois lukien Googlen nettotuloihin, nettovarallisuuteen, varallisuuden arvoon, omaisuuden arvoon tai työllistämiseen perustuvat verot.
    • "Kausi" on määritelty tämän Sopimuksen Osiossa 8 (Kausi ja irtisanominen).
    • "Kolmannen osapuolen oikeuskäsittely" tarkoittaa mitä tahansa muodollista oikeuskäsittelyä, jonka Sopimukseen liittymätön kolmas osapuoli on jättänyt tuomioistuimelle (mukaan lukien muutoksenhakumenettely).
    • "Kolmannen osapuolen tarjonta" tarkoittaa kolmannen osapuolen palveluja, ohjelmistoja, tuotteita ja muuta tarjontaa, joka ei sisälly Palveluihin.
    • "Tavaramerkkiohjeet" tarkoittaa Googlen ajantasaisia ohjeita, jotka koskevat sitä, miten kolmannet osapuolet voivat käyttää Googlen Brändiominaisuuksia, ja jotka ovat luettavissa osoitteessa http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • "Tekniset tukipalvelut" tarkoittaa saatavilla olevia Googlen teknisen tuen palveluja.
    • "Teknisten tukipalveluiden ohjeet" tarkoittaa Googlen ajantasaisia teknisiä tukipalveluita koskevia ohjeita, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/intl/fi/terms/tssg.html.
    • "URL-ehdot" tarkoittaa yhteisesti Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, Datan käsittelyä koskevaa muutosta, Palvelukohtaisia ehtoja, Palvelutasosopimusta ja Teknisten tukipalveluiden ohjeita.
  • 16. Aluekohtaiset ehdot. Asiakas hyväksyy seuraavat muutokset Sopimukseen, jos Asiakkaan laskutusosoite on kyseisellä alueella:
   • APAC – Kaikki alueet
    • Osio 2.3 (Verot) korvataan seuraavalla:
    • 2.3 Verot. Google erittelee kaikki laskutetut Verot. Jos Googlelle maksettavasta maksusta täytyy pidättää Veroja, Asiakas korottaa Googlelle maksettavan maksun summaa niin, että Googlen saama nettosumma vastaa laskutettavaa summaa, josta ei ole vähennetty Veroja.
    • Termin "Verot" määritelmä Osiossa 15.19 (Määritelmät) korvataan seuraavalla:
    • 15.19 Määritelmät.
    • "Verot" tarkoittaa kaikkia viranomaisen määräämiä veroja, jotka sovellettavan lain mukaan liittyvät Palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, mukaan luettuina kaikki tullimaksut, tulliverot ja kaikki suorat tai epäsuorat verot, mukaan lukien asianmukaiset sakot tai korot ja pois lukien Googlen tuottoon perustuvat verot.
   • APAC – Kaikki alueet pois lukien Australia, Japani, Intia, Uusi-Seelanti, Singapore ja Latinalainen Amerikka – Kaikki alueet
    • Osio 15.12 (Sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:
    • 15.12 Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu.
     • (a) KAIKKIIN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ GOOGLEN TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA AIHEUTUVIIN TAI NIIHIN LIITTYVIIN VAATIMUKSIIN (MYÖS TÄMÄN SOPIMUKSEN TULKINTAA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVIIN KIISTOIHIN) ("Kiistat") SOVELLETAAN KALIFORNIAN OSAVALTION (YHDYSVALLAT) LAINSÄÄDÄNTÖÄ KALIFORNIAN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA.
     • (b) Osapuolet pyrkivät vilpittömästi sopimaan Kiistan 30 päivän kuluessa Kiistan syntymisestä. Jos Kiistaa ei ratkaista 30 päivän kuluessa, se on ratkaistava American Arbitration Associationin International Centre for Dispute Resolutionin järjestämässä sovittelussa noudattamalla kyseisen järjestön nopeutettuja, kaupallisia menettelyjä koskevia sääntöjä, jotka ovat voimassa tämän Sopimuksen päiväyksen aikaan ("Säännöt").
     • (c) Osapuolet valitsevat sovittelijan yhdessä. Sovittelu pidetään englanniksi Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitsevassa Santa Claran piirikunnassa.
     • (d) Kumpikin osapuoli voi hakea miltä tahansa asianmukaiselta tuomioistuimelta kieltotuomiota, jonka se tarvitsee oikeuksiensa suojaamiseksi ennen sovittelun ratkeamista. Sovittelija voi määrätä kielto- tai kohtuustuomion Sopimuksessa määriteltyjen hyvityskeinojen ja rajoitusten mukaisesti.
     • (e) Alaosion (g) luottamuksellisuusvaatimukset huomioiden kumpikin osapuoli voi pyytää mitä tahansa asianmukaista tuomioistuinta antamaan minkä tahansa määräyksen, joka tarvitaan kyseisen osapuolen oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi. Tällaisen pyynnön ei katsota rikkovan tätä sovellettavaa lakia ja sovittelua koskevaa osiota tai johtavan luopumiseen osiossa määritellyistä oikeuksista, eikä se vaikuta sovittelijan toimivaltaan tai valtuuksiin tarkastaa oikeuden päätös. Osapuolet sopivat, että Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan tuomioistuimet ovat päteviä antamaan minkä tahansa määräyksen tämän Alaosion 15.12 (e) mukaisesti.
     • (f) Välitystuomio on lopullinen ja sitoo osapuolia, ja sen täytäntöönpanoa voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa tuomioistuimessa, mukaan lukien tuomioistuimet, joilla on tuomiovaltaa kumpaan tahansa osapuoleen tai sen omaisuuteen.
     • (g) Kaikkia tämän Osion 15.12 (Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu) mukaisia sovittelumenettelyjä pidetään Osiossa 7 (Luottamukselliset tiedot) kuvattuina Luottamuksellisina tietoina. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sovittelumenettelyn (i) olemassaolo, (ii) sen yhteydessä luovutetut tiedot sekä (iii) kaikki suullinen viestintä ja dokumentit, jotka liittyvät sovittelumenettelyyn. Osiossa 7 (Luottamukselliset tiedot) määriteltyjen tietojen luovutusoikeuksien lisäksi osapuolet voivat luovuttaa tässä Alaosiossa 15.12 (g) kuvailtuja tietoja asianmukaiselle tuomioistuimelle, jos niitä tarvitaan Alaosion 15.12 (e) mukaiseen määräyksen antamiseen tai sovittelupäätöksen toimeenpanoon, mutta osapuolten on pyydettävä kyseisten oikeudenkäyntien kuvaamista (yksityisesti).
     • (h) Osapuolet maksavat sovittelijan maksut, sovittelijan nimeämien asiantuntijoiden maksut ja kulut sekä sovittelukeskuksen hallinnolliset kulut Sääntöjen mukaisesti. Sovittelija määrittelee lopullisessa päätöksessään hävinneen osapuolen velvollisuuden hyvittää summa, jonka voittanut osapuoli on maksanut etukäteen näistä maksuista.
     • (i) Kumpikin osapuoli vastaa omien asianajajiensa ja asiantuntijoidensa maksuista ja kuluista riippumatta sovittelijan lopullisesta Kiistaa koskevasta päätöksestä.
   • APAC – Indonesia
    • Sopimukseen lisätään Osio 8.8:
    • 8.8 Irtisanomisoikeuksista luopuminen. Osapuolet sopivat luopuvansa sovellettavien lakien ehdoista, mikäli tuomioistuimen päätös tai oikeuden määräys tarvitaan tämän Sopimuksen peruuttamiseksi.
    • Tämän Sopimuksen indonesiankielinen versio on luettavissa täällä, ja Osio 15.18 (Eri kieliversioiden ristiriidat) korvataan seuraavalla:
    • 15.18 Eri kieliversioiden ristiriidat. Tästä Sopimuksesta on indonesiankielinen ja englanninkielinen versio. Molemmat versiot ovat yhtä päteviä. Mikäli indonesiankielisen ja englanninkielisen version välillä on ristiriitoja tai niiden tulkinnat eroavat toisistaan, osapuolet sopivat indonesiankielisen version muuttamisesta siten, että kyseessä oleva indonesiankielisen version osio on yhdenmukainen saman osion englanninkielisen version kanssa.
   • EMEA – Kaikki alueet
    • Osio 2.2 (Maksu) korvataan seuraavalla:
    • 2.2 Maksu. Asiakas maksaa kaikki Maksut laskussa ilmoitetussa valuutassa. Kaikkien maksujen eräpäivä on 30 päivää laskun päiväyksen jälkeen. Google ei ole velvoitettu toimittamaan useita laskuja. Pankkisiirrolla suoritettujen maksujen on sisällettävä Googlen ilmoittamat pankkitiedot. Jos Asiakas on solminut sopimuksen Google Commerce Limitedin kanssa, Google voi kerätä maksuja Google Payment Limitedin välityksellä. Google Payment Limited on Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys, jolla on toimisto osoitteessa Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom.
   • EMEA – Euroopan talousalue, Yhdistynyt kuningaskunta ja Sveitsi
    • Osio 15.19 (Määritelmät) on nyt Osio 15.20 (Määritelmät).
    • Sopimukseen lisätään Osio 15.19:
    • 15.19 EECC-oikeuksista luopuminen.
     • (a) Tässä Osiossa 15.19 (EECC-oikeuksista luopuminen) käytetyt termit "mikroyritys", "pienyritys" ja "voittoa tavoittelematon järjestö" on määritelty EECC:ssä. "EECC" tarkoittaa eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä (Euroopan parlamentin ja neuvoston 11.12.2018 antaman direktiivin (EU) 2018/1972 mukaisesti).
     • (b) Osapuolet tiedostavat, että EECC:n mukaisesti (i) tietyt oikeudet koskevat mikroyrityksiä, pienyrityksiä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja (ii) asiakkaat, jotka kuuluvat kohdassa (i) mainittuihin kategorioihin, voivat nimenomaisesti luopua tietyistä oikeuksistaan.
     • (c) Jos Asiakas edustaa mikroyritystä, pienyritystä tai voittoa tavoittelematonta järjestöä, Asiakas suostuu luopumaan kaikista mahdollisista oikeuksista, jotka liittyvät seuraaviin artikloihin:
      • (i) 102(1) artikla (EECC), jonka mukaan Asiakkaalla on oikeus saada tiettyjä tietoja ennen sopimuksen tekemistä
      • (ii) 102(3) artikla (EECC), jonka mukaan Asiakkaalla on oikeus saada yhteenveto sopimuksesta
      • (iii) 105(1) artikla (EECC), joka rajoittaa sopimuksen enimmäispituudeksi 24 kuukautta tiettyjen palvelujen osalta
      • (iv) 107(1) artikla (EECC), joka laajentaa muut EECC:ssä määritellyt oikeudet (mukaan lukien yllä mainitut 102(3) ja 105(1) artiklat) kaikkiin samalla Google Workspace ‑sopimuksella tarjottuihin palveluihin.
   • Pohjois-Amerikka – Yhdysvallat; Latinalainen Amerikka – Kaikki alueet (pois lukien Brasilia)
    • Sopimukseen lisätään Osio 3.9:
    • 3.9 COPPA ja vanhempien suostumus. Jos Asiakas sallii alle 13-vuotiaiden Loppukäyttäjien käyttää Palveluja, Asiakas suostuu Children’s Online Privacy Protection Act ("COPPA") ‑lain vaatimusten mukaisesti siihen, että tällaisilta Loppukäyttäjiltä voidaan kerätä Google Workspace for Educationin tietosuojailmoituksessa määriteltyjä henkilötietoja ja että näitä tietoja voidaan käyttää Palveluissa (mikäli COPPA-lakia sovelletaan Asiakkaan oikeudenkäyttöalueella). Asiakkaan tulee hankkia vanhempien suostumus henkilötietojen keräämiselle ja käytölle kaikissa Lisätuotteissa, jotka Asiakas aikoo ottaa käyttöön. Tämä on tehtävä, ennen kuin alle 18-vuotiaat Loppukäyttäjät saavat pääsyn kyseisiin Lisätuotteisiin tai voivat käyttää niitä.
    • Sopimukseen lisätään Osio 7.3:
    • 7.3 FERPA. Osapuolet hyväksyvät, että (a) Asiakkaan data voi sisältää koulutustiedoista peräisin olevia FERPA-lain alaisia henkilökohtaisia tunnistetietoja ("FERPA-tietoja") ja (b) siinä määrin kuin Asiakkaan data sisältää FERPA-tietoja, Googlen katsotaan olevan "Koulun toimihenkilö" (FERPA-lain ja sen soveltamisesta määräävien asetusten käyttämässä merkityksessä) ja se toimii FERPA-lain määräysten mukaisesti. "FERPA" tarkoittaa opiskelijoiden tietojen yksityisyyttä turvaavaa lakia (Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) ja sen asetuksia (Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR osa 99)), joihin voidaan ajoittain tehdä muutoksia.
    • Osio 15.19 (Määritelmät) on nyt Osio 15.20 (Määritelmät).
    • Sopimukseen lisätään Osio 15.19:
    • 15.19 Palvelujen kehittäminen. Palvelujen kehittämiseen on käytetty pelkästään yksityisiä varoja, ja Palvelut ovat sovellettavissa hankintasäännöksissä (Federal Acquisition Regulations) ja niihin sisältyvissä virastojen lisäyksissä tarkoitettuja kaupallisia tietokoneohjelmistoja ja käsittävät niissä tarkoitetun asiaankuuluvan dokumentaation.
   • Vain julkiset oppilaitokset: Pohjois-Amerikka – Yhdysvallat; Latinalainen Amerikka – Kaikki alueet (pois lukien Brasilia)
    • Osio 2.5 (Erääntyneet maksut; Jäädytys) korvataan seuraavalla:
    • 2.5 Erääntyneet maksut; Jäädytys. Maksamattomat laskut kasvavat korkoa 1,5 % kuukaudessa (tai korkeimman lain salliman summan) alkaen 30 päivää eräpäivän jälkeen ja siihen asti, että lasku on maksettu kokonaisuudessaan. Lisäksi jos Palveluihin liittyvä maksu on myöhässä Asiakkaalta, Google saattaa rikkomuksen takia Jäädyttää Palvelut tai irtisanoa Sopimuksen Osion 8.3 (Sopimuksen irtisanominen rikkomuksen takia) mukaisesti.
    • Osio 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) korvataan seuraavalla:
    • 13.2 Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet. Jos Googlelle aiheutuu vahinkoa tai se joutuu osalliseksi Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyyn sen takia, että Asiakas loukkaa minkä tahansa kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuuteen liittyviä oikeuksia, Google tavoittelee saatavilla olevia hyvityskeinoja sovellettavan liittovaltion, osavaltion, paikallisen tai muun lain mukaisesti.
    • Osio 15.12 (Sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:
    • 15.12 Sovellettava lainsäädäntö. Jos Asiakas on yhdysvaltalaisen kaupungin, maakunnan tai osavaltion viranomaisyhteisö, Sopimuksessa ei sovita sovellettavasta lainsäädännöstä tai oikeuspaikasta.

Aiemmat versiot

Amerikka (6.10.2020)

APAC (6.10.2020)

EMEA (6.10.2020)