Umowa na korzystanie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni (online)

Niniejsza Umowa na korzystanie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni („Umowa”) zostaje zawarta między firmą Google Inc. („Google”) a klientem określonym w dokumencie zamówienia („Klient”). Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą kliknięcia przez Klienta przycisku „Akceptuję” znajdującego się poniżej lub (w stosownych przypadkach) z datą kontrasygnowania Umowy („Data wejścia w życie”). Osoba akceptująca tę Umowę w imieniu Klienta niniejszym oświadcza i zapewnia, że (i) dysponuje pełnomocnictwem do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu niniejszymi postanowieniami, (ii) przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz (iii) w imieniu strony, którą reprezentuje, zgadza się z niniejszą Umową. W przypadku braku pełnomocnictwa do przyjmowania zobowiązań w imieniu Klienta nie należy klikać znajdującego się poniżej przycisku „Akceptuję” (lub, w stosownych przypadkach, nie należy podpisywać tej Umowy). Niniejsza Umowa reguluje dostęp Klienta do Usług i korzystanie z nich oraz zaczyna obowiązywać z Datą wejścia w życie.

 • 1. Usługi.
  • 1.1. Obiekty i przekazywanie danych. Wszystkie obiekty służące do przechowywania i przetwarzania Danych klienta powinny spełniać uzasadnione standardy bezpieczeństwa gwarantujące co najmniej taką samą ochronę jak standardy bezpieczeństwa stosowane w obiektach, w których firma Google przechowuje i przetwarza własne informacje tego typu. Firma Google wdrożyła co najmniej standardowe w branży systemy i procedury na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych klienta, ochrony przed przewidywanymi zagrożeniami bezpieczeństwa lub integralności Danych klienta oraz ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do Danych klienta lub ich nieautoryzowanym użyciem. W ramach świadczenia Usług firma Google może przenosić, przechowywać i przetwarzać Dane klienta w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Google lub jej przedstawicielstwa mają siedziby. Korzystając z Usług, Klient wyraża zgodę na wspomniane przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie Danych klienta.
  • 1.2. Zmiany.
   • a. W Usługach. Firma Google może okresowo wprowadzać uzasadnione pod względem handlowym zmiany w Usługach. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Usługach firma Google powiadomi o tym Klienta, o ile Klient przekazał firmie Google zgodę na otrzymywanie informacji o takich zmianach.
   • b. W Warunkach dostępnych pod adresem URL. Google może okresowo wprowadzać uzasadnione pod względem handlowym zmiany w Warunkach dostępnych pod adresem URL. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Warunkach dostępnych pod adresem URL Google powiadomi o tym Klienta, wysyłając mu wiadomość na Adres e-mail dla powiadomień lub wyświetlając powiadomienie w Konsoli administracyjnej. Jeśli zmiana będzie niekorzystna z punktu widzenia Klienta i Klient nie zgodzi się na tę zmianę, Klient musi powiadomić o tym Google w Centrum pomocy w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie. Jeśli Klient powiadomi firmę Google zgodnie z tymi wymaganiami, będzie on podlegać warunkom obowiązującym bezpośrednio przed wprowadzeniem zmiany aż do końca obowiązującego wówczas Okresu świadczenia Usług. Jeśli Usługi zostaną odnowione, odnowienie nastąpi zgodnie z aktualnymi w danej chwili Warunkami firmy Google dostępnymi pod adresem URL.
  • 1.3. Aliasy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za monitorowanie wiadomości e-mail wysyłanych na aliasy „abuse” i „postmaster” Nazw domen Klienta, odpowiadanie na takie wiadomości i przetwarzanie ich w każdy inny sposób. Firma Google może monitorować wiadomości e-mail wysyłane na te aliasy Nazw domen Klienta w celu wykrywania nadużyć Usług.
  • 1.4 Reklamy. Firma Google nie wyświetla Reklam w Usługach ani nie korzysta z Danych klienta na potrzeby związane z Reklamami.
  • 1.5. Konta użytkowników końcowych. Klient może poprosić o konta użytkowników końcowych w następujące sposoby: (i) zamawiając je online przy użyciu konsoli administracyjnej lub (ii) kontaktując się z działem pomocy technicznej Google (po Dacie rozpoczęcia świadczenia usługi). Klient może zawiesić lub usunąć konta użytkowników końcowych w dowolnym momencie przy użyciu konsoli administracyjnej.
  • 1.6. Google Vault. Jeśli Klient zakupi usługę Google Vault, będą obowiązywały następujące warunki dodatkowe:
   • a. Przechowywanie. Firma Google nie jest zobowiązana do przechowywania żadnych zarchiwizowanych Danych Klienta poza okresem określonym przez Klienta (z wyjątkiem danych przechowywanych na potrzeby postępowań sądowych). Jeśli Klient nie odnowi usługi Google Vault, firma Google nie będzie zobowiązana do przechowywania żadnych zarchiwizowanych Danych klienta.
   • b. Początkowy zakup Google Vault. Przy początkowym zakupie Google Vault Klient zgadza się na zakup Kont użytkowników końcowych Google Vault dla wszystkich swoich pracowników, którzy mają Konta użytkowników końcowych Google Workspace dla Szkół i Uczelni. Klient może bezpłatnie korzystać z Google Vault dla Studentów i Absolwentów.
   • c. Dodatkowe konta użytkowników końcowych dla pracowników. Jeśli po dokonaniu przez Klienta początkowego zakupu Google Vault i podczas dowolnego Okresu świadczenia usług doda on co najmniej 20% dodatkowych Kont użytkowników końcowych ponad liczbę kont kupionych poprzednio, Klient zgadza się na zakup Google Vault dla tych dodatkowych Kont użytkowników końcowych do końca aktualnie obowiązującego Okresu świadczenia usług Google Vault. Oprócz tego co roku od Daty rozpoczęcia rozliczenia Klient zgadza się na zakup Google Vault dla wszystkich Kont użytkowników końcowych dla pracowników, które dodał ponad liczbę kont kupionych wcześniej, do końca aktualnie obowiązującego Okresu świadczenia usług Google Vault.
  • 1.7. Informacje na temat ochrony prywatności. Informacje na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla Szkół i Uczelni określają, jak Google zbiera informacje od Klienta i Użytkowników końcowych oraz jak ich używa.
 • 2. Obowiązki Klienta.
  • 2.1. Dozwolone sposoby używania. Usługi mogą być używane tylko przez (a) instytucje edukacyjne non-profit i (b) inne organizacje non-profit (zdefiniowane w odpowiednich ustawach).
  • 2.2. Zapewnianie zgodności. Klient będzie korzystać z Usług zgodnie z Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Firma Google może okresowo udostępniać w Usługach nowe aplikacje lub funkcje, w przypadku których może być konieczne wyrażenie przez Klienta zgody na dodatkowe warunki. Oprócz tego Google będzie udostępniać Klientowi i jego Użytkownikom końcowym inne Usługi dodatkowe (oprócz Usług) zgodnie z Warunkami usług dodatkowych oraz obowiązującymi Warunkami korzystania z danej usługi Google. Jeśli Klient nie chce włączać żadnych Usług dodatkowych, nie musi tego robić. Klient może w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć te usługi w Konsoli administracyjnej.
  • 2.3. Administrowanie Usługami przez Klienta. Przy użyciu konsoli administracyjnej Klient może określić co najmniej jednego Administratora, który będzie mieć prawa dostępu do Konta administratora i uprawnienia do administrowania Kontami użytkowników końcowych. Klient jest odpowiedzialny za (a) utrzymanie w tajemnicy hasła i zachowanie poufności Kont administratora, (b) wyznaczenie osób uprawnionych do uzyskiwania dostępu do Kont administratora oraz (c) zapewnienie, że wszystkie czynności związane z Kontami administratora będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Klient zgadza się na to, że obowiązki firmy Google nie obejmują wewnętrznego zarządzania ani administrowania Usługami w imieniu Klienta oraz że firma Google jest wyłącznie podmiotem przetwarzającym dane.
  • 2.4. Zgoda Użytkownika końcowego. Administratorzy Klienta mogą otrzymać możliwość uzyskiwania dostępu do danych Użytkowników końcowych na Kontach użytkowników końcowych oraz monitorowania, używania i ujawniania tych danych. Klient uzyska i zachowa wszelkie wymagane zgody Użytkowników końcowych na (i) dostęp do tych danych, ich monitorowanie, używanie i ujawnianie oraz na oferowanie przez Google Klientowi możliwości wykonywania tych czynności, a także (ii) świadczenie Usług przez Google.
  • 2.5. Ustawa COPPA i zgoda rodzicielska. Jeśli Klient zezwala na korzystanie z Usług Użytkownikom końcowym w wieku poniżej 13 lat, zgadza się na zbieranie i używanie danych osobowych tych użytkowników w Usługach zgodnie z amerykańską ustawą Children’s Online Privacy Protection Act (o ochronie prywatności dzieci w internecie) w sposób opisany w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla Szkół i Uczelni. Przed zezwoleniem dowolnemu Użytkownikowi końcowemu w wieku poniżej 18 lat na korzystanie z Usług dodatkowych Klient musi uzyskać zgodę rodziców tego Użytkownika końcowego na zbieranie i używanie jego danych osobowych w tych usługach.
  • 2.6 Nieautoryzowane użycie. Klient podejmie uzasadnione pod względem handlowym starania w celu uniemożliwienia lub przerwania nieautoryzowanego używania Usług. Klient bezzwłocznie powiadomi firmę Google o wykrytych przypadkach nieautoryzowanego używania Usług lub nieautoryzowanego dostępu do Usług.
  • 2.7. Ograniczenia w zakresie użytkowania. O ile firma Google nie wyda wyraźnej zgody na piśmie, Klientowi nie wolno wykonywać wymienionych dalej czynności, a ponadto Klient jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych pod względem handlowym starań w celu zapewnienia, że inny podmiot nie będzie (a) sprzedawać, odsprzedawać lub wynajmować Usług ani udostępniać ich w inny podobny sposób innemu podmiotowi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie); (b) podejmować prób odtworzenia kodu Usług lub dowolnego składnika Usług; (c) podejmować prób tworzenia zastępczej lub podobnej usługi przez używanie Usług albo dostęp do nich; (d) używać Usług do Działań wysokiego ryzyka; ani (e) używać Usług do przechowywania lub przekazywania jakichkolwiek Danych klienta, których eksportowanie podlega Przepisom kontroli eksportu. Wyłączna odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej zgodności z przepisami HIPAA spoczywa na Kliencie.
  • 2.8 Żądania innych podmiotów. Klient jest odpowiedzialny za odpowiadanie na Żądania innych podmiotów. O ile nie jest to sprzeczne z prawem lub warunkami Żądania innego podmiotu, firma Google (a) bezzwłocznie powiadomi Klienta o otrzymaniu Żądania innego podmiotu, (b) zastosuje się do uzasadnionych żądań Klienta związanych z jego staraniami w celu przeciwstawienia się Żądaniu innego podmiotu oraz (c) dostarczy Klientowi informacje lub narzędzia, które będą mu niezbędne, aby odpowiedzieć na Żądanie innego podmiotu. Klient powinien najpierw próbować samodzielnie uzyskać informacje wymagane, aby odpowiedzieć na Żądanie innego podmiotu, a z firmą Google powinien kontaktować się tylko wtedy, gdy nie może ich uzyskać w racjonalny sposób.
 • 3. Płatności. Jeśli dowolna z Usług została kupiona za Opłatą, jest ona objęta warunkami przedstawionymi w tej sekcji 3.
  • 3.1. Płatności. Wszystkie Opłaty należy uiszczać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Wszystkie należne płatności są pod w dolarach amerykańskich, chyba że w Formularzu zamówienia podano inaczej. Płatności przelewem bankowym muszą zawierać następujące informacje:
   Nazwa banku: Numer ABA: Numer konta:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, California USA
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2. Zaległe płatności. Płatności po terminie mogą zostać obciążone odsetkami karnymi w wysokości 1,5% miesięcznie (lub najwyższymi dopuszczalnymi przez prawo, jeśli są one niższe), liczonymi od pierwotnego terminu płatności do daty wpłacenia całej należności. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie uzasadnione koszty (łącznie z kosztami obsługi prawnej) wynikające z dochodzenia takich zaległych kwot przez firmę Google, poza sytuacjami, w których zaległe kwoty wynikają z błędów księgowych firmy Google.
  • 3.3. Zamówienia zakupu.
   • a. Wymagane. Jeśli Klient wymaga umieszczenia na fakturze numeru Zamówienia zakupu, musi poinformować o tym firmę Google i dostarczyć Zamówienie zakupu. Jeśli Klient wymaga Zamówienia zakupu, a nie dostarczy go firmie Google, firma Google nie będzie zobowiązana do świadczenia Usług do momentu otrzymania Zamówienia zakupu. Żadne warunki korzystania z usługi uwzględnione na Zamówieniu zakupu nie mają zastosowania do tej Umowy i są nieważne.
   • b. Nie wymagane. Jeśli Klient nie wymaga umieszczenia na fakturze numeru Zamówienia zakupu, musi dostarczyć firmie Google rezygnację z wymogu Zamówienia zakupu (np. przy użyciu poczty e-mail). Jeśli Klient zrezygnuje z wymogu Zamówienia zakupu: (a) firma Google będzie wystawiać Klientowi faktury bez numeru Zamówienia zakupu i (b) Klient zgadza się wnosić opłaty za faktury bez określonego numeru Zamówienia zakupu.
  • 3.4. Podatki. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie Podatki oraz będzie płacić firmie Google za Usługi bez żadnej redukcji wysokości opłat z tytułu Podatków. Jeśli firma Google jest zobowiązana do płacenia lub pobierania Podatków, odpowiednia kwota będzie uwzględniana na fakturze dla Klienta, chyba że Klient przedstawi firmie Google ważne zaświadczenie o wyłączeniu spod opodatkowania poświadczone przez odpowiedni organ podatkowy. Jeśli Klient jest zobowiązany na mocy przepisów prawa do wstrzymywania płatności za jakiekolwiek Podatki na rzecz firmy Google, Klient musi przedstawić firmie Google oficjalny rachunek podatkowy albo inny odpowiedni dokument dotyczący takich płatności.
  • 3.5. Spory dotyczące faktur. Wszelkie wątpliwości związane z fakturami należy zgłaszać przed datą płatności za daną fakturę. Jeśli strony ustalą, że powody określonych niezgodności w rozliczeniach leżą po stronie firmy Google, firma Google nie wystawi poprawionej faktury, ale w zamian wystawi notę kredytową zawierającą nieprawidłową kwotę figurującą na fakturze, której dotyczy spór. Jeśli faktura, której dotyczy spór, nie została jeszcze zapłacona, firma Google zastosuje kwotę z noty kredytowej do kwestionowanej faktury i Klient będzie zobowiązany do zapłacenia wynikowego salda netto należnego z tytułu tej faktury.
 • 4. Fakturowanie – stawki. Jeśli dowolna z Usług została kupiona za Opłatą, jest ona objęta warunkami przedstawionymi w tej sekcji 4. W dniu rozpoczęcia rozliczenia lub później Google wystawi Klientowi fakturę z następującymi opłatami za odpowiednie Usługi: Opłata miesięczna, roczna lub początkowa z góry (odpowiednio), zgodnie z informacjami podanymi w Formularzu zamówienia.
 • 5. Usługi pomocy technicznej.
  • 5.1. Wymagane od Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za reagowanie na wszelkie pytania i zażalenia Użytkowników końcowych lub osób trzecich związane z korzystaniem z Usług przez Klienta lub Użytkowników końcowych. Takie usługi Klient świadczy na własny koszt. Klient podejmie wszelkie uzasadnione pod względem handlowym starania, aby rozwiązać zgłoszone problemy techniczne przed przekazaniem ich do Google.
  • 5.2. Wymagane od firmy Google. Jeśli Klient nie jest w stanie rozwiązać problemu technicznego przy zastosowaniu powyższych ustaleń, to Klient może zgłosić ten problem firmie Google w oparciu o Wskazówki związane z UPT. Firma Google zapewni Klientowi UPT zgodnie ze Wskazówkami związanymi z UPT.
 • 6. Zawieszenie.
  • 6.1. Kont użytkowników końcowych przez firmę Google. Jeśli firma Google dowie się, że Użytkownik końcowy narusza postanowienia Umowy, może wprost zażądać zawieszenia przez Klienta odpowiedniego Konta użytkownika końcowego. Jeśli Klient nie zastosuje się do postawionego przez Google żądania zawieszenia Konta użytkownika końcowego, Google zastrzega sobie prawo do wykonania tej operacji. Zawieszenie będzie trwało do chwili, gdy Użytkownik końcowy zaprzestanie naruszania warunków, które było przyczyną Zawieszenia.
  • 6.2. Wyjątkowe zagrożenia bezpieczeństwa. Niezależnie od powyższych postanowień, w razie Wyjątkowego zagrożenia bezpieczeństwa firma Google może automatycznie zawiesić nieprawidłowe użytkowanie. Zawieszenie będzie obowiązywać w minimalnym czasie oraz w minimalnym zakresie niezbędnym, by zapobiec Wyjątkowemu zagrożeniu bezpieczeństwa lub je zlikwidować. Jeśli Google zawiesi Konto użytkownika końcowego z dowolnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, na żądanie Klienta przedstawi mu powód Zawieszenia w najkrótszym możliwym czasie.
 • 7. Informacje poufne.
  • 7.1. Zobowiązania. Strony zobowiązują się do (a) ochrony Informacji poufnych drugiej strony z zachowaniem takich samych standardów jak przy ochronie własnych Informacji poufnych, a także (b) nieujawniania Informacji poufnych nikomu z wyjątkiem Podmiotów stowarzyszonych, pracowników i agentów, którzy muszą uzyskać do nich dostęp i którzy wyrażą na piśmie zgodę na zachowanie ich poufności. Strony (oraz dowolne Podmioty stowarzyszone, pracownicy i agenci, którym strony ujawnią Informacje poufne) mogą korzystać z Informacji poufnych tylko do egzekwowania praw i wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, dokładając jednocześnie uzasadnionych starań w celu ochrony tych informacji. Strony są odpowiedzialne za wszelkie działania swoich Podmiotów stowarzyszonych, pracowników i agentów naruszające postanowienia niniejszej sekcji.
  • 7.2. Wyjątki. Informacje poufne nie obejmują informacji (a) znanych wcześniej odbiorcy Informacji poufnych, (b) udostępnionych publicznie bez winy odbiorcy, (c) opracowanych niezależnie przez odbiorcę ani (d) przekazanych odbiorcy zgodnie z prawem przez inny podmiot.
  • 7.3. Wymagane ujawnienie. Każda ze stron może ujawnić Informacje poufne drugiej strony, jeśli wymaga tego prawo, ale dopiero po (a) podjęciu uzasadnionych pod względem handlowym starań w celu powiadomienia drugiej strony oraz (b) umożliwieniu drugiej stronie zakwestionowania ujawnienia, o ile jest to prawnie dozwolone.
  • 7.4. FERPA. Strony zgadzają się, że (a) Dane klienta mogą zawierać informacje umożliwiające określenie tożsamości z rejestrów edukacyjnych, które podlegają postanowieniom ustawy FERPA („Rejestry FERPA”) oraz (b) w zakresie Danych klienta zawierających Rejestry FERPA firma Google jest uznawana za „urzędnika szkolnego” (ponieważ ten termin jest używany w ustawie FERPA i jej przepisach wykonawczych) i przestrzega przepisów zawartych w tej ustawie.
 • 8. Prawa własności intelektualnej, Cechy marki.
  • 8.1. Prawa własności intelektualnej. Poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszych postanowieniach, ta Umowa nie przyznaje żadnej ze stron jakichkolwiek praw – dorozumianych ani żadnych innych – do materiałów ani własności intelektualnej drugiej strony. Zgodnie z ustaleniami między stronami Prawa własności intelektualnej związane z Danymi klienta należą do Klienta, natomiast wszystkie Prawa własności intelektualnej związane z Usługami należą do firmy Google.
  • 8.2. Wyświetlanie Cech marki. Firma Google może wyświetlać te Cechy marki Klienta, na które Klient wyraził zgodę (taką zgodę Klient wyraża przez przesłanie swoich Cech marki do Usług), w wyznaczonych miejscach na Stronach usług. Klient może określić charakter użytkowania tych cech w Konsoli administracyjnej. Google może też wyświetlać Cechy marki Google na Stronach usług, aby zaznaczyć, że Usługi są świadczone przez Google. Żadna ze stron nie może wyświetlać ani używać Cech marki drugiej strony z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
  • 8.3. Ograniczenie związane z Cechami marki. Wszelkie wykorzystanie Cech marki którejś ze stron musi działać na korzyść strony, do której należą Prawa własności intelektualnej do tych Cech marki. Każda ze stron może odwołać uprawnienie drugiej strony do używania swoich Cech marki na mocy niniejszej Umowy, przedstawiając tej stronie pisemne powiadomienie i ustalając rozsądny termin zaprzestania używania tych cech.
 • 9. Wizerunek. Klient wyraża zgodę na umieszczanie przez firmę Google nazwy Klienta lub jego Cech marki na liście klientów firmy Google, w internecie albo w materiałach promocyjnych. Klient wyraża także zgodę na ustne powoływanie się na niego przez firmę Google jako klienta korzystającego z produktów lub usług firmy Google, które są przedmiotem tej Umowy. Postanowienia niniejszej sekcji obowiązują z zastrzeżeniem postanowień sekcji 8.3.
 • 10. Oświadczenia, gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności.
  • 10.1. Oświadczenia i gwarancje. Strony oświadczają, że mają pełne prawo i umocowania do zawarcia niniejszej Umowy. Strony gwarantują, że będą przestrzegać wszystkich przepisów prawnych mających zastosowanie w odniesieniu do (odpowiednio) świadczenia Usług lub korzystania z Usług (w tym obowiązujących przepisów dotyczących powiadomień o naruszeniu zabezpieczeń). Google gwarantuje, że będzie świadczyć Usługi zgodnie z obowiązującą gwarancją jakości usług. Klient potwierdza, że będzie korzystał z Usług i Usług dodatkowych zgodnie z amerykańską ustawą Children's Online Privacy Protection Act (o ochronie prywatności dzieci w internecie) z 1998 roku, w tym między innymi będzie odpowiadał za wyrażenie zgody lub uzyskanie zgody rodziców na gromadzenie i używanie danych osobowych uczniów, jak opisano w sekcji 2.5. powyżej.
  • 10.2. Wyłączenia odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, ŻADNA ZE STRON NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ, USTAWOWEJ CZY INNEJ GWARANCJI, W TYM W STOPNIU NIEOGRANICZONYM GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA GOOGLE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ANI INFORMACJI DOSTĘPNYCH W USŁUGACH LUB UDOSTĘPNIANYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE USŁUGI NIE STANOWIĄ USŁUGI TELEFONICZNEJ I NIE UMOŻLIWIAJĄ NAWIĄZYWANIA ANI ODBIERANIA JAKICHKOLWIEK POŁĄCZEŃ, W TYM TAKŻE ZE SŁUŻBAMI RATUNKOWYMI, ZA POŚREDNICTWEM PUBLICZNYCH KOMUTOWANYCH SIECI TELEFONICZNYCH.
 • 11. Okres obowiązywania i Opłaty.
  • 11.1. Okres obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez Okres obowiązywania.
  • 11.2. Okres świadczenia usług i Zakupy w Okresie świadczenia usług. Firma Google będzie świadczyć Klientowi Usługi w Okresie świadczenia usług. Jeśli strony nie ustalą na piśmie inaczej, Konta użytkowników końcowych dodane podczas każdego Okresu świadczenia usług będą miały proporcjonalny okres obowiązywania kończący się ostatniego dnia Okresu świadczenia usług.
  • 11.3. Automatyczne odnawianie. Pod koniec każdego Okresu świadczenia usług subskrypcja Usług (oraz wszelkich kupionych wcześniej za Opłatą Kont użytkowników końcowych) zostanie automatycznie odnowiona i przedłużona na dodatkowy Okres świadczenia usług wynoszący 12 miesięcy. Jeśli któraś ze stron nie będzie chciała odnowić Usług, musi przekazać drugiej stronie pisemne powiadomienie co najmniej 15 dni przed końcem aktualnie obowiązującego Okresu świadczenia usług. To powiadomienie o nieodnawianiu wejdzie w życie po zakończeniu danego Okresu świadczenia usług.
  • 11.4. Opłaty. Podczas Okresu początkowego firma Google nie będzie naliczać Klientowi Opłat za korzystanie z Usług (nie dotyczy to Google Vault i płatnego miejsca na dane, jeśli Klient korzysta z tych usług). Na podstawie wzajemnego pisemnego porozumienia stron (a) Google może obciążać Klienta Opłatami za korzystanie z Usług po zakończeniu Początkowego okresu świadczenia Usług i (b) Google może obciążać Klienta Opłatami za wersje premium Usług lub za dodatkowe funkcje albo rozszerzenia, które Google może dodać do Usług (na przykład Google Vault lub płatne miejsce na dane, jeśli Klient korzysta z tych usług).
  • 11.5. Korzystanie z usług. Klient nie ma obowiązku korzystania z Usług i może przestać ich używać w dowolnym momencie bez podania powodu.
  • 11.6. Zmiana stawek. W przypadku Usług, które Klient kupił za Opłatą, firma Google może zmodyfikować stawki za kolejny Okres świadczenia usług przez przekazanie Klientowi pisemnego powiadomienia (również pocztą e-mail) co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego Okresu świadczenia usług.
 • 12. Rozwiązanie umowy.
  • 12.1. Rozwiązanie umowy w związku z naruszeniem postanowień. Każda ze stron może zawiesić wykonywanie Umowy lub rozwiązać ją, jeśli: (i) druga strona znacząco naruszy postanowienia Umowy i nie zaprzestanie naruszania postanowień w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia; (ii) druga strona zaprzestanie prowadzenia działalności biznesowej lub zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe i postępowanie to nie zostanie uchylone w ciągu 90 dni lub (iii) druga strona znacząco naruszy niniejszą Umowę więcej niż dwa razy, bez względu na to, czy nastąpi zaprzestanie takiego naruszania.
  • 12.2. Rozwiązanie umowy z innych przyczyn. Klient może rozwiązać tę Umowę z dowolnego powodu (lub bez powodu) po przekazaniu Google pisemnego powiadomienia co najmniej 30 dni przed rozwiązaniem umowy. Jednak w takim przypadku Klient jest nadal zobowiązany do uiszczania wszelkich opłat za korzystanie z wykupionych Usług do końca obowiązującego wówczas Okresu świadczenia tych Usług.
  • 12.3. Skutki rozwiązania umowy. Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana, (i) prawa przyznane jednej stronie przez drugą ze stron natychmiast wygasną (poza sytuacjami przedstawionymi w tej sekcji); (ii) firma Google zapewni Klientowi dostęp do Danych klienta i umożliwi ich eksport w czasie uzasadnionym pod względem handlowym i zgodnie z obowiązującą w danej chwili opłatą za odpowiednie Usługi; (iii) po upłynięciu uzasadnionego pod względem handlowym okresu firma Google usunie Dane klienta, usuwając prowadzące do nich wskaźniki na aktywnych serwerach firmy Google oraz z czasem je nadpisując; (iv) na żądanie każda ze stron bezzwłocznie zwróci lub zniszczy wszelkie inne Informacje poufne należące do drugiej strony, dokładając uzasadnionych pod względem handlowym starań.
 • 13. Odszkodowanie.
  • 13.1. Wymagane od firmy Google. Firma Google zobowiązuje się chronić i zabezpieczać Klienta oraz brać na siebie wszelkie zobowiązania, odszkodowania i koszty (w tym koszty rozstrzygnięcia postępowania i uzasadnione koszty obsługi prawnej) powstałe na skutek roszczeń innego podmiotu z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia patentu, praw autorskich, tajemnicy handlowej lub znaku towarowego tego podmiotu przez technologię firmy Google wykorzystywaną do świadczenia Usług albo dowolną z Cech marki Google. Niezależnie od powyższych postanowień, firma Google w żadnym przypadku nie ponosi (zgodnie z postanowieniami w tej sekcji) żadnej odpowiedzialności wynikającej z (i) korzystania z Usług lub Cech marki Google w zmodyfikowanej postaci lub w połączeniu z materiałami, które nie zostały dostarczone przez firmę Google, oraz (ii) korzystania z dowolnej zawartości, informacji lub danych dostarczonych przez Klienta, Użytkownika końcowego lub inne podmioty.
  • 13.2. Możliwe naruszenie.
   • (a) Naprawa, zamiana lub modyfikacja. Jeśli firma Google ma uzasadnione przekonanie, że Usługi naruszają Prawa własności intelektualnej innego podmiotu, firma Google (a) na własny koszt zapewni Klientowi prawo do dalszego korzystania z Usług, (b) zapewni zastępczy odpowiednik funkcjonalny nienaruszający tych praw lub (c) wprowadzi modyfikacje w Usługach, dzięki którym Usługi nie będą już naruszać wspomnianych praw.
   • (b) Zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług. Jeśli firma Google uzna, że powyższe możliwe działania nie są uzasadnione pod względem handlowym, może zawiesić odpowiednie Usługi lub zakończyć świadczenie ich Klientowi. Jeśli firma Google zakończy świadczenie stosownych Usług, firma Google zwróci Klientowi obliczone proporcjonalnie nienależące się jej Opłaty (jeśli ma zastosowanie), które wniósł Klient, stosownie do okresu następującego po zakończeniu świadczenia takich Usług.
  • 13.3. Ogólne. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia firmy Google o roszczeniu i współpracy z firmą Google w odpowiedzi na roszczenie. Firma Google ma pełną kontrolę nad obroną i upoważnienie do obrony z wyjątkiem tego, że (a) gdy do rozstrzygnięcia sprawy konieczne będzie wzięcie na siebie odpowiedzialności lub uiszczenie jakiejkolwiek opłaty przez Klienta i będzie się to wiązało z koniecznością uprzedniego potwierdzenia zgody Klienta na piśmie, taka zgoda nie może być w nieuzasadniony sposób wstrzymywana albo opóźniana, a także że (b) Klient może uczestniczyć w obronie z wybranym przez siebie adwokatem na własny koszt. OKREŚLONE POWYŻEJ ODSZKODOWANIE STANOWI JEDYNE ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA KLIENTA ZA NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNEGO PODMIOTU PRZEZ FIRMĘ GOOGLE NALEŻNE NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.
 • 14. Ograniczenie odpowiedzialności.
  • 14.1. Ograniczenie odpowiedzialności pośredniej. NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW ANI ZA POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE I MORALNE SZKODY ORAZ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU STRAT MORALNYCH, NAWET JEŚLI DANA STRONA ZDAWAŁA SOBIE SPRAWĘ LUB POWINNA BYŁA ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ Z MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI ODSZKODOWANIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE NIE JEST WYSTARCZAJĄCYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM.
  • 14.2. Ograniczenie kwoty zadośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności. NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY ŻADNA ZE STRON NIE PONIESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WIĘKSZĄ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (I) TYSIĄC DOLARÓW LUB (II) KWOTA ZAPŁACONA FIRMIE GOOGLE PRZEZ KLIENTA W CIĄGU 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE, KTÓRE SPOWODOWAŁO POWSTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
  • 14.3. Wyjątki od ograniczeń. Te ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, ale nie mają zastosowania w przypadku naruszania zobowiązań do zachowania poufności, naruszania przez jedną ze stron Praw własności intelektualnej drugiej strony ani w razie zobowiązań odszkodowawczych.
 • 15. Pozostałe postanowienia.
  • 15.1. Powiadomienia. O ile nie postanowiono w niniejszej Umowie inaczej, (a) wszelkie powiadomienia muszą być sporządzane na piśmie i kierowane do działu prawnego oraz głównej osoby kontaktowej drugiej strony, a także (b) powiadomienie zostanie uznane za doręczone (i) po potwierdzeniu doręczenia pokwitowaniem na piśmie w razie wysyłki za pośrednictwem kuriera osobistego lub kuriera gwarantującego dostarczenie następnego dnia albo po otrzymaniu, jeśli powiadomienie zostało wysłane pocztą bez pokwitowania odbioru, lub (ii) po potwierdzeniu automatycznym pokwitowaniem w dzienniku elektronicznym w razie wysyłki faksem lub pocztą e-mail.
  • 15.2 Cesja. Żadna ze stron nie może scedować ani przenieść żadnej części niniejszej Umowy bez pisemnej zgody drugiej strony na nikogo innego oprócz Podmiotu stowarzyszonego, ale tylko wtedy, gdy (a) cesjonariusz wyrazi na piśmie zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy oraz (b) strona dokonująca cesji zachowa odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy przed dokonaniem cesji. Jakakolwiek inna próba przeniesienia lub cesji zostanie uznana za nieważną.
  • 15.3. Zmiana kontroli. Po zmianie kontroli (na przykład w wyniku zakupu lub sprzedaży akcji, fuzji lub innej formy transakcji korporacyjnej) (a) strona, której dotyczy zmiana kontroli, pisemnie powiadomi drugą stronę w ciągu trzydziestu (30) dni od zmiany kontroli, a (b) druga strona może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym czasie między nastąpieniem tej zmiany a upływem trzydziestu (30) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia wspomnianego w podsekcji (a).
  • 15.4. Siła wyższa. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nienależyte wywiązanie się z Umowy spowodowane okolicznościami (na przykład klęską żywiołową, wojną, atakiem terrorystycznym, zamieszkami, sytuacją w zakładzie pracy, działaniem rządowym lub zakłóceniami w dostępie do Internetu), na które strona nie miała wpływu.
  • 15.5. Wykluczenie zrzeczenia się praw. Niemożność wyegzekwowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się praw.
  • 15.6. Rozdzielność postanowień. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy za niewykonalne pozostałe postanowienia przedstawione w niniejszym dokumencie pozostają w mocy.
  • 15.7 Wykluczenie pośrednictwa. Strony są niezależnymi kontrahentami, a postanowienia niniejszej Umowy nie oznaczają powstania pośrednictwa, spółki ani podmiotu joint venture.
  • 15.8. Brak innych beneficjentów. Beneficjentami niniejszej Umowy nie będą żadne strony trzecie.
  • 15.9. Świadczenia przysługujące w oparciu o prawo słuszności. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez dowolną ze stron świadczeń przysługujących w oparciu o prawo słuszności.
  • 15.10. Obowiązujące prawo.
   • a. Miejskie, powiatowe i wojewódzkie organy władzy. Jeśli Klient jest miejskim, powiatowym lub wojewódzkim organem władzy, obie strony zgadzają się na niewspominanie o obowiązującym prawie i miejscu.
   • b. Inne instytucje. Jeśli Klient jest instytucją niewymienioną w sekcji 15.10(a), niniejsza Umowa podlega przepisom prawa obowiązującym w stanie Kalifornia, z wyłączeniem norm prawa kolizyjnego. W PRZYPADKU WSZELKICH SPORÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ STRONY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA OBJĘCIE OSOBISTĄ I WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĄ PRZEZ SĄDY HRABSTWA SANTA CLARA W STANIE KALIFORNIA.
  • 15.11. Poprawki. Wszelkie poprawki muszą zostać wprowadzone na piśmie i zawierać wyraźne stwierdzenie, że są poprawkami do niniejszej Umowy.
  • 15.12. Zobowiązania po wygaśnięciu umowy. Następujące sekcje obowiązują także po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu: 7 (Informacje Poufne), 8.1 (Prawa własności intelektualnej), 12.3 (Skutki rozwiązania Umowy), 13 (Odszkodowanie), 14 (Ograniczenie odpowiedzialności), 15 (Różne) i 16 (Definicje).
  • 15.13. Całość Umowy. Niniejsza Umowa wraz ze wszelkimi wymienionymi w niej dokumentami stanowi całość umowy między stronami odnośnie do przedmiotu Umowy i zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze lub jednoczesne umowy dotyczące tego przedmiotu. Jeśli Klient otrzyma podobną umowę odnośnie do tego samego przedmiotu po zalogowaniu się w Usługach, niniejsza Umowa zastępuje tamtą umowę. Warunki dostępne pod adresem URL, do których odwołano się w tej Umowie, niniejszym stanowią jej część.
  • 15.14. Interpretacja sprzecznych warunków. Jeśli w dokumentach składających się na niniejszą Umowę występują sprzeczne informacje, dokumenty obowiązują w następującej kolejności: Formularz zamówienia (jeśli jest stosowany), Umowa, warunki określone pod dowolnym adresem URL.
  • 15.15. Kopie. Strony mogą zawrzeć Umowę w kilku kopiach (Formularza zamówienia lub samej Umowy), w tym w postaci faksu, dokumentu PDF lub innych kopii elektronicznych, które po zebraniu stanowią jeden dokument.
 • 16. Definicje.
  • Zasady dopuszczalnego użytkowania” to postanowienia określające dozwolone metody korzystania z Usług dostępne pod adresem https://workspace.google.com/intl/pl/terms/use_policy.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
  • Usługi dodatkowe” oznaczają usługi Google, które nie wchodzą w skład Usług, ale do których dostęp Użytkownicy końcowi mogą uzyskać, korzystając ze swojego loginu i hasła do Konta użytkownika końcowego. Te usługi są opisane na stronie https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=pl&answer=181865 lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
  • Uzupełniające warunki korzystania z Usług dodatkowych” oznaczają warunki dostępne na stronie https://workspace.google.com/intl/pl/terms/additional_services.html lub pod innym adresem URL, który firma Google może okresowo udostępniać.
  • Konto administratora” to każde konto z uprawnieniami administratora udostępnione Klientowi przez firmę Google na potrzeby administrowania Usługami. Korzystanie z Konta administratora wymaga hasła, które jest dostarczane Klientowi przez Google.
  • Konsola administracyjna” oznacza narzędzie internetowe udostępniane Klientowi przez Google na potrzeby raportowania i korzystania z innych funkcji administracyjnych.
  • Administratorzy” to pracownicy działu technicznego wyznaczeni przez Klienta, którzy w imieniu Klienta zarządzają Usługami udostępnianymi Użytkownikom końcowym.
  • Reklamy” to reklamy wyświetlane w trybie online przez Google Użytkownikom końcowym, z wyjątkiem reklam obsługiwanych przez usługi reklamowe, które nie są częścią Usług (na przykład Google AdSense), ale są używane przez klienta w połączeniu z Usługami.
  • Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot, który kontroluje daną stronę, nad którym dana strona ma kontrolę albo który pozostaje pod wspólną kontrolą z daną stroną pośrednio lub bezpośrednio.
  • Umowa” oznacza niniejszą Umowę na korzystanie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni lub kombinację Formularza zamówienia i niniejszej Umowy na korzystanie z Google Workspace dla Szkół i Uczelni.
  • Absolwenci” to absolwenci lub byli uczniowie instytucji Klienta.
  • Opłata roczna” oznacza opłatę roczną za korzystanie z Usług określoną w Formularzu zamówienia (jeśli ma zastosowanie).
  • Data rozpoczęcia rozliczenia” oznacza datę, od której Klient będzie płacił firmie Google za korzystanie z Usług (jeśli ma zastosowanie).
  • Cechy marki” oznaczają nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usług, znaki logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki każdej ze stron zastrzegane okresowo przez odpowiednią stronę.
  • Informacje poufne” oznaczają informacje ujawniane przez jedną stronę drugiej stronie na mocy niniejszej Umowy, które zostały oznaczone jako poufne lub są zwykle uznawane za poufne w danych okolicznościach. Dane klienta są uważane za Informacje poufne Klienta.
  • Dane klienta” oznaczają dane (w tym pocztę e-mail) udostępniane, generowane, przekazywane lub wyświetlane przy użyciu Usług przez Klienta albo Użytkowników końcowych.
  • Nazwy domen klienta” oznaczają nazwy domen należące do Klienta lub przez niego kontrolowane, które są używane w połączeniu z Usługami i zostały wskazane w Formularzu zamówienia. Klient może udostępnić Usługi w dowolnych swoich subdomenach (jeśli na przykład Nazwą domeny klienta jest „edu.com”, to subdomeną może być „absolwenci.edu.com”) bez pisemnej zgody od firmy Google.
  • Data wejścia w życie” oznacza datę kontrasygnowania niniejszej Umowy.
  • Wyjątkowe zagrożenie bezpieczeństwa” oznacza (a) używanie Usług przez Klienta w sposób naruszający Zasady dopuszczalnego użytkowania, co może zakłócać (i) działanie Usług, (ii) korzystanie z Usług przez innego klienta albo (iii) działanie sieci lub serwerów firmy Google służących do świadczenia Usług; albo (b) umożliwienie uzyskania przez stronę trzecią nieautoryzowanego dostępu do Usług.
  • Użytkownicy końcowi” to osoby, którym Klient zezwala na korzystanie z Usług.
  • Konto użytkownika końcowego” oznacza konto obsługiwane na serwerach firmy Google założone przez Klienta w ramach Usług dla Użytkownika końcowego.
  • Przepisy kontroli eksportu” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy i uregulowania dotyczące kontroli eksportu i reeksportu, w tym amerykańskie przepisy eksportowe (EAR, Export Administration Regulations) regulowane przez Departament Handlu USA, sankcje gospodarcze i handlowe regulowane przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA oraz przepisy dotyczące międzynarodowego handlu bronią (ITAR, International Traffic in Arms Regulations) regulowane przez Departament Stanu USA.
  • Opłaty” oznaczają kwoty na fakturach wystawionych Klientowi przez firmę Google za korzystanie z Usług (jeśli ma zastosowanie) zgodnie z tą Umową.
  • FERPA” oznacza ustawę o prawach rodzinnych do edukacji i prywatności – Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g) oraz regulacje prawne związane z tą ustawą (34 CFR Part 99), z późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami.
  • Informacje na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla Szkół i Uczelni” to informacje dostępne na stronie https://workspace.google.com/intl/pl/terms/education_privacy.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
  • Centrum pomocy” oznacza centrum pomocy Google dostępne na stronie https://www.google.com/support/ lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
  • Działania wysokiego ryzyka” oznaczają używanie Usług do celów takich jak obsługa obiektów jądrowych lub aparatury podtrzymującej życie czy kontrola lotów, w przypadku których używanie lub awaria Usług może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub szkód dla środowiska.
  • HIPAA” oznacza ustawę Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 roku, wraz z okresowo wprowadzonymi zmianami, a także wszelkie regulacje wydane na jej podstawie.
  • Prawa własności intelektualnej” oznaczają bieżące lub przyszłe prawa ogólnoświatowe wynikające z prawa patentowego, prawa autorskiego, prawa tajemnicy handlowej, prawa do ochrony znaków towarowych, wszelkich autorskich praw osobistych lub innych podobnych praw.
  • Początkowy okres świadczenia Usług” oznacza okres świadczenia stosownych Usług rozpoczynający się w dniu określonym przez Datę rozpoczęcia świadczenia usługi i trwający przez „Bieżący okres świadczenia Usług” ustalony w Formularzu zamówienia od Daty rozpoczęcia rozliczenia (jeśli Formularz zamówienia ma zastosowanie do Usług) lub, jeśli do Usług nie ma zastosowania Formularz zamówienia, przez okres jednego roku rozpoczynający się od Daty wejścia w życie.
  • Opłata początkowa” oznacza opłatę za korzystanie z Usług w Początkowym okresie świadczenia usług (bez wszelkich jednorazowych opłat), co przedstawiono w Formularzu zamówienia (jeśli ma zastosowanie).
  • Opłata miesięczna” oznacza opłatę miesięczną za korzystanie z Usług określoną w Formularzu zamówienia (jeśli ma zastosowanie).
  • Adres e-mail dla powiadomień” oznacza adres e-mail wyznaczony przez Klienta w celu otrzymywania powiadomień przesyłanych przez firmę Google za pomocą wiadomości e-mail. Klient może zmienić ten adres w Konsoli administracyjnej.
  • Formularz zamówienia” oznacza dokument udostępniany przez firmę Google, w którym określono Usługi kupione przez Klienta od firmy Google za Opłatą (jeśli jest wymagana) zgodnie z Umową. Formularz zamówienia zawiera: (i) pole podpisu dla Klienta lub zarówno dla Klienta, jak i firmy Google; (ii) identyfikatory SKU odpowiednich usług; (iii) Opłaty (jeśli mają zastosowanie) i (iv) liczbę Kont użytkowników końcowych i związany z nimi Bieżący okres świadczenia usług.
  • Zamówienie zakupu” oznacza przekazane przez Klienta zamówienie zakupu.
  • Usługi” oznaczają usługi podstawowe dostępne w Google Workspace dla Szkół i Uczelni świadczone przez firmę Google i używane przez Klienta na mocy niniejszej Umowy. Usługi są opisane na stronie https://workspace.google.com/intl/pl/terms/user_features.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
  • Data rozpoczęcia świadczenia usługi” to data, od której firma Google udostępni Usługi Klientowi.
  • Strony usługi” oznaczają strony internetowe służące do wyświetlania Usług Użytkownikom końcowym.
  • Okres świadczenia usług” oznacza Początkowy okres świadczenia usług oraz wszystkie Okresy odnowienia odpowiednich Usług.
  • Gwarancja jakości usług” to umowa, której treść jest dostępna na stronie https://workspace.google.com/intl/pl/terms/sla.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
  • Pracownicy” oznaczają osoby (włączając kadrę naukową), które są lub były zatrudnione przez Klienta. Uczniowie lub Absolwenci, którzy są także Pracownikami, są uznawani za pracowników zgodnie z tą Umową (i nie obejmuje ich definicja Uczniów i Absolwentów), jeśli byli zatrudnieni przez Klienta w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
  • Uczeń” oznacza osobę, która uczestniczyła w zajęciach oferowanych przez Klienta w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
  • Zawieszenie” oznacza natychmiastowe zablokowanie dostępu do Usług lub ich składników, w zależności od sytuacji, mające na celu uniemożliwienie dalszego korzystania z Usług.
  • Podatki” oznaczają wszelkie opłaty celne i podatki (inne niż podatek dochodowy firmy Google) związane ze sprzedażą Usług, w tym wszelkie powiązane kary i odsetki.
  • Okres” oznacza okres obowiązywania Umowy, który rozpoczyna się z Datą wejścia w życie i trwa do (i) końca ostatniego Okresu świadczenia usług lub (ii) rozwiązania Umowy zgodnie z niniejszymi postanowieniami (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
  • Żądanie innego podmiotu” oznacza żądanie innego podmiotu odnoszące się danych związanych z korzystaniem z Usług przez Użytkownika końcowego. Żądania innych podmiotów mogą obejmować legalny nakaz przeszukania, orzeczenie sądowe, wezwanie sądowe, inne orzeczenie mające moc prawną lub pisemną zgodę Użytkownika końcowego na ujawnienie.
  • UPT” oznacza usługi pomocy technicznej świadczone Administratorom przez firmę Google w Okresie obowiązywania zgodnie ze Wskazówkami dotyczącymi UPT.
  • Wskazówki dotyczące usług pomocy technicznej” to wskazówki odnoszące się do usług pomocy technicznej Google obowiązujące na daną chwilę dla Usług. Wskazówki dotyczące pomocy są dostępne na stronie https://workspace.google.com/intl/pl/terms/tssg.html lub pod innym adresem URL wskazanym przez Google.
  • Warunki dostępne pod adresem URL” oznaczają Zasady dopuszczalnego użytkowania, Umowę dotyczącą poziomu jakości usług i Wskazówki dotyczące UPT.