หลักเกณฑ์ด้านบริการสนับสนุนด้านเทคนิคของ Google Workspace

หลักเกณฑ์ด้านบริการสนับสนุนด้านเทคนิคต่อไปนี้ ("หลักเกณฑ์") ใช้เพื่อสนับสนุนการใช้บริการของ Google Workspace ("บริการ") โดยไม่ครอบคลุมบริการและรุ่นที่ระบุไว้ในข้อ 5 (บริการและรุ่นที่ยกเว้น) ด้านล่างที่ไม่มีสิทธิรับบริการสนับสนุน คำสำคัญที่ไม่ได้นิยามไว้ในที่นี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่กำกับการใช้บริการของ Google Workspace ("ข้อตกลง") ของลูกค้า